Actualités

Cyfrowe trendy w sprzedaży i marketingu w 2015 roku

Spêdziwszy dzieñ u naszego austriackiego partnera dystrybucyjnego - w firmie Schachermayer, specjalistka Accuride w zakresie dystrybucji i marketingu Helle odkry³a szereg interesuj¹cych sposobów podejœcia do handlu elektronicznego i marketingu cyfrowego. (Czytaj rozmowê, któr¹ Helle przeprowadzi³a podczas tej wizyty.)

Z pewnoœci¹ to prawda, ¿e ludzie przyzwyczajeni do zakupu artyku³ów codziennego u¿ytku online oczekuj¹ takich samych mo¿liwoœci w pracy. Natomiast spersonalizowany marketing, z którego ju¿ korzystali niektórzy wiêksi sprzedawcy detaliczni, jest obecnie stosowany tak¿e w handlu B2B za poœrednictwem sklepów internetowych.

Nie we wszystkich firmach sektora B2B jest to równie przejrzyste – ze wzglêdu na d³ugofalowy charakter i z³o¿onoœæ wielu relacji biznesowych e-handel nie zawsze jest w³aœciwy. Jednak nie znaczy to, ¿e witryna firmowa nie mo¿e byæ Ÿród³em u¿ytecznych informacji dla klienta, a z drugiej strony, daæ sprzedawcy sposobnoœæ pozyskania klienta.

Nasi specjaliœci od marketingu odwiedzili wielu dystrybutorów w ca³ej Europie, aby omówiæ mo¿liwoœci wspó³dzia³ania w celu zwiêkszenia sprzeda¿y. Sta³o siê jasne, ¿e firmowa witryna internetowa pe³ni tu centraln¹ rolê - prawdopodobnie bardzo niewiele decyzji o zakupie, klient podejmuje dziœ nie odwiedziwszy najpierw witryny sprzedawcy.

Nale¿y uwzglêdniæ wszystkie metody - wyszukiwanie organiczne, PPC, e-handel, kampanie emailowe, monitorowanie procesu pozyskiwania klientów (lead tracking) i przygotowanie klienta do dokonania zakupu (lead nurturing).

Nie twierdzimy, ¿e s¹ to jedyne dostêpne narzêdzia marketingowe. Jesteœmy przekonani, ¿e nadal ma swoje miejsce reklama pocztowa (byæ mo¿e bardziej skuteczna teraz, gdy, siê jej rzadziej u¿ywa), papierowe katalogi, targi handlowe i salony wystawowe. Na pewno tak s¹dz¹ w firmie Schachermayer.

Mamy wiêc obecnie wiele ró¿nych kana³ów sprzeda¿owych, które musz¹ generowaæ spójne, buduj¹ce markê przes³anie. Co mo¿e siê wydaæ paradoksalne, mo¿liwoœæ zbierania danych klientów zarówno komplikuje jak i u³atwia nasze zadanie. Komplikuje - gdy¿ dane te musz¹ byæ odpowiednio zrozumiane i zastosowane. U³atwia - poniewa¿ tak precyzyjne kierowanie reklamy nie by³o jeszcze nigdy tak proste.

Budowanie relacji stanowi³o w przesz³oœci domenê dzia³u sprzeda¿y. Dzisiaj zespó³ marketingowy przej¹³ wstêpne etapy nawi¹zywania kontaktu z potencjalnym klientem. Przy pomocy danych dotycz¹cych odwiedzanych stron, profilów zakupów i pobranych materia³ów mo¿emy obecnie opieraæ nasze kontakty nie na danych demograficznych, a na zachowaniach poszczególnych klientów.

To jednak jest mo¿liwe pod warunkiem korzystania z technologii umo¿liwiaj¹cej ustawiczne zbieranie i przetwarzanie znacznych iloœci danych, a nastêpnie docierania do klientów na podstawie tych danych. Jest to jedno z wyzwañ stoj¹cych przed firmami sektora B2B - wybór w³aœciwych systemów i ich odpowiednie wdro¿enie.

Drug¹ spraw¹ jest wyró¿nienie siê z t³umu. Kto chce, ¿eby klienci znaleŸli jego firmê i oferowane przez ni¹ wyroby, musi powa¿nie potraktowaæ pozycjonowanie witryny (SEO).

Celem wiêkszoœci dystrybutorów jest zapewnienie mo¿liwie wysokiego miejsca na Google (i ewentualnie innych wyszukiwarkach).

Z naszego w³asnego doœwiadczenia w Accuride i rozmów z naszymi partnerami wynika oczywista potrzeba bie¿¹cego dostosowywania siê dzia³ów marketingowych do nowych trendów technologicznych. Równie wa¿ne jest dokonanie oceny przydatnoœci nowych narzêdzi dla firmy, bez potrzeby ulegania chwilowym modom.

Dzieje siê tak du¿o, ¿e 2015 na pewno bêdzie pracowitym rokiem!