Previous Page  91 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 91 / 194 Next Page
Page Background

85

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

01/17

9308

Notes:

• Load ratings vary depending upon application.

See page 86

• Fixing recommendation: M5 and M6 screws/

carriage bolts.

Max. head ht. 4.8mm/Ø12.7mm necessary to

clear traversing members

• Vertical mounting only

• Use slide 9301 as a non-locking companion slide

• For applications requiring a lock on both sides,

order an equal amount of ‘L’ and ‘R’ slides

• For bracket accessory kit see page 129

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

** Load rating per pair of slides

Poznámky:

• Nosnosti se liší v závislosti na aplikaci.

Viz strana 86

• Doporučení k uchycení: Šroub M5/M6/Šroub

vratový. Maximální výška hlavy nenarušující pohyb

vedení – 4,8 mm/Ø 12,7 mm

• Použijte pouze pro boční (svislou) montáž

• Výsuv 9301 použijte jako nezamykací

provázející výsuv

• Pro aplikace vyžadující zajišt

ě

ní na obou

stranách objednejte stejný počet „pravých“

a „levých“ výsuv

ů

• Sada úhelník

ů

– viz strana 129

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

** Nosnost na pár výsuv

ů

Uwagi:

• No

ś

no

ś

ci ró

ż

ni

ą

si

ę

w zale

ż

no

ś

ci od

zastosowania. Patrz str. 86

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M5/M6/

Ś

ruba podsadzana. Maksymalna wysoko

ś

ć łba

4,8 mm/Ø 12,7 mm niezb

ę

dna do zapewnienia

płynnego ruchu elementów przemieszczaj

ą

cych

si

ę

wzgl

ę

dem siebie

• Stosować wył

ą

cznie dla monta

ż

u do boku

(pionowego)

• Stosować prowadnic

ę

9301 jako nieblokowan

ą

prowadnic

ę

towarzysz

ą

c

ą

• Dla zastosowa

ń

wymagaj

ą

cych blokady po

obu stronach, nale

ż

y zamówić jednakow

ą

ilo

ś

ć

prowadnic lewych i prawych

• Zestaw elementów monta

ż

owych k

ą

towników

patrz str. 129

• Tolerancje wymiarowe - patrz rysunki 2D CAD

** No

ś

no

ś

ć dla pary prowadnic

* Specify ‘L’ for left hand locking slide and ‘R’ for right hand locking slide, e.g. DZ9308-0012-L

Specyfikować “L” dla prowadnicy lewostronnej z blokad

ą

i “R” dla prowadnicy prawostronnej z blokad

ą

, np. DZ9308-0012-L

Uve

ď

te ‘L’ pro levý výsuv s zajišt

ě

ní a ‘R’ pro pravý výsuv s zajišt

ě

ní, nap

ř

. DZ9308-0012-L

9308

mm

kg

SL TR A B C D E F G H J K M N P Q R W L**

DZ9308

-0012* 304.8 304.8

-

-

-

-

-

153.9 179.3 198.4 -

-

-

-

203.2 260.4 279.4 1.46 227

DZ9308

-0014* 355.6 355.6

-

-

-

-

-

204.7 230.1 249.2 -

-

-

-

254.0 311.2 330.2 1.71 227

DZ9308

-0016* 406.4 406.4

-

-

-

-

-

255.5 280.9 300.0 -

-

-

-

304.8 362.0 381.0 1.97 227

DZ9308

-0018* 457.2 457.2

127.0 -

-

-

-

306.3 331.7 350.8 -

-

-

-

355.6 412.8 431.8 2.21 227

DZ9308-0020* 508.0 508.0 127.0 -

-

-

296.9 357.1 382.5 401.6 -

-

-

-

406.4 463.6 482.6 2.45 227

DZ9308-0022* 558.8 558.8 127.0 190.5 -

-

347.7 407.9 433.3 452.4 -

-

-

-

457.2 514.4 533.4 2.69 227

DZ9308-0024* 609.6 609.6 127.0 190.5 -

-

398.5 458.7 484.1 503.2 -

-

-

-

508.0 565.2 584.2 2.96 227

DZ9308-0026* 660.4 660.4 127.0 190.5 -

-

449.3 509.5 534.9 554.0 -

-

-

-

558.8 616.0 635.0 3.20 227

DZ9308-0028* 711.2 711.2 127.0 190.5 -

-

500.1 560.3 585.7 604.8 -

-

-

-

609.6 666.8 685.8 3.46 227

DZ9308-0030* 762.0 762.0 127.0 190.5 -

-

550.9 611.1 636.5 655.6 -

235.0 -

501.7 660.4 717.6 736.6 3.71 222

DZ9308-0032* 812.8 812.8 127.0 190.5 -

-

601.7 661.9 687.3 706.4 -

235.0 -

552.5 711.2 768.4 787.4 3.98 218

DZ9308-0034* 863.6 863.6 127.0 190.5 -

520.7 652.5 712.7 738.1 757.1 -

235.0 -

603.2 762.0 819.1 838.2 4.22 213

DZ9308-0036* 914.4 914.4 127.0 190.5 368.3 520.7 703.3 763.5 788.9 807.9 -

235.0 -

654.1 812.8 869.9 889.0 4.49 209

DZ9308

-0040* 1016.0 1016.

0 127.0 190.5 368.3 -

804.9 865.1 890.5 909.5 -

235.0 -

755.7 914.4 971.5 990.6 5.03 200

DZ9308-0042* 1066.8 1066.8 127.0 190.5 368.3 -

855.7 915.9 941.3 960.4 -

235.0 -

806.5 965.2 1022.4 1041.4 5.27 195

DZ9308

-0048* 1219.2 1219.

2 127.0 190.5 368.3 520.7 1008.1 1068.3 1093.7 1112.8 -

235.0 -

958.9 1117.6 1174.8 1193.8 6.00 182

DZ9308

-0054* 1371.6 1371.

6 127.0 190.5 368.3 520.7 1160.5 1220.8 1246.2 1265.2 -

235.0 -

958.9 1270.0 1327.2 1346.2 6.79 168

DZ9308

-0060* 1524.0 1524.

0 127.0 190.5 368.3 520.7 1312.9 1373.1 1398.5 1417.8 -

235.0 596.9 958.9 1422.4 1479.5 1498.6 7.54 154