Previous Page  85 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 85 / 194 Next Page
Page Background

79

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

0522

Notes:

• Load ratings vary depending upon application.

See page 80

• On DZ0522-1162 there are additional fixing

positions at Pitch A

• Fixing recommendation: M6 screws on the inner

extending member, M8 screws on the outer

fixed member

• Slide assembly is handed

• Total length (TL) = slide length +24mm

• All fixing positions must be used to achieve

maximum load rating

• The cabinet and drawer must be designed to

minimise any torsion or deflection of the slide

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Nosnosti se liší v závislosti na aplikaci.

Viz strana 80

• Na výsuvu DZ0522-1162 jsou dodatečné úchytné

body v A

• Doporučení k uchycení: Šrouby M6 na vnit

ř

ním

prodlužujícím dílu. Šrouby M8 na vn

ě

jším

uchyceném dílu

• Pravostranná a levostranná montáž výsuv

ů

• TL = délka výsuvu + 24 mm

• Pro maximální nosnost je nezbytné použít

všechny úchytné body

• Sk

ř

í

ň

a zásuvka musí být navrženy k minimalizaci

p

ř

ípadný krut nebo vychýlení výsuvu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• No

ś

no

ś

ci ró

ż

ni

ą

si

ę

w zale

ż

no

ś

ci od

zastosowania. Patrz strona 80

• W DZ0522-1162 istniej

ą

dodatkowe punkty

monta

ż

owe w odległo

ś

ci A

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

ty M6 na profilu

wewn

ę

trznym, wysuwaj

ą

cym si

ę

. Wkr

ę

ty M8 na

profilu zewn

ę

trznym, nieruchomym

• Prowadnice lewe i prawe

• TL = długo

ś

ć prowadnicy + 24 mm

• Dla uzyskania maksymalnej no

ś

no

ś

ci nale

ż

y

wykorzystać wszystkie punkty monta

ż

owe

• Korpus i szuflada powinny być zaprojektowane

w sposób ograniczaj

ą

cy do minimum mo

ż

liwo

ś

ć

skr

ę

cania lub ugi

ę

cia prowadnicy

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

• Load rating up to 180kg

• 100%+ extension

• Heavy duty construction

• Shock blocks for protection

against shock and vibration

• Protective shroud prevents

excessive contamination of the

ball tracks

• Mounting plates on inner and

outer members

• No

ś

no

ś

ć do 180 kg

• Wysuw 100 % +

• Konstrukcja do du

ż

ych

obci

ąż

e

ń

• Trzpienie antywibracyjne

dla zabezpieczenia przed

wstrz

ą

sami i drganiami

• Osłona ochronna

zapobiega nadmiernemu

zanieczyszczeniu bie

ż

ni kulek

• Płyty monta

ż

owe na profilach

wewn

ę

trznych i zewn

ę

trznych

• Nosnost až 180 kg

• Výsuv 100 % +

• Konstrukce pro velké zatížení

• Antivibrační čepy pro ochranu

p

ř

ed rázy a vibracemi

• Ochranný kryt p

ř

edchází

kontaminaci drah kuliček

• Montážní desky na vnit

ř

ních

a vn

ě

jších profilech

10,000

0522

mm

kg

SL

TL

TR

A

W

L

DZ0522-1159

457

481

534.0

194.0

9.74

180

DZ0522-1161

600

624

625.0

265.0

12.68

180

DZ0522-1162

900

924

907.0

276.5

19.24

150

18.0

12.0

2.0

30.0

A

A

A

A

Ø6.5 x 10.4

Ø6.5

7.0

40.0

A

A

12.0

2.0

TR

SL

TL

Ø9 x 13.0

35.5

95.5

50.5

20.5

26.0

70.0

26.5

3.0

2.0

16.0