Previous Page  6 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 194 Next Page
Page Background

4

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Úvod

Nejrozsáhlejší sortiment standardních teleskopických výsuv

ů

na sv

ě

t

ě

Společnost Accuride je na pop

ř

edí designu a výroby teleskopických výsuv

ů

a p

ř

ístupových a pohybových systém

ů

od

roku 1962.

Naše produkty zajiš

ť

ují hladký pohyb vodicích součástí, což významn

ě

p

ř

ispívá k optimálnímu využití prostoru,

efektivnímu skladování a snadnému p

ř

ístupu za účelem oprav a údržby.

Kvalita

Díky rozsáhlým prvot

ř

ídními výrobním a zkušebním závod

ů

m jsme schopni nabídnout kvalitní součásti, které budou

spolehliv

ě

pracovat po dobu životnosti produktu.

Všechny naše výrobní závody jsou certifikovány podle normy

ISO9001:2008

a n

ě

mecký závod dosáhl také certifikace

podle systému enviromentálního

ř

ízení

ISO14001:2004

.

Místní dostupnost a rychlá dodávka

Náš vysoce úsp

ě

šný program Quick Ship je navržený pro zákazníky, který požadují standardní

služby. Program Quick Ship pokrývá rozsáhlý sortiment výsuv

ů

a pomocných produkt

ů

a je

dostupný prost

ř

ednictvím prodejní a distribuční sít

ě

Accuride.

Naši distribuční partne

ř

i, podporovaní konstrukčními a technickými týmy Accuride, vám odborn

ě

doporučí správný

výsuv k začlen

ě

ní do vašeho produktu.

Obra

ť

te se na nás prosím s žádostí o údaje vašeho místního distribučního partnera Accuride.

Tento katalog je dostupný v tišt

ě

né podob

ě

nebo na naší webové stránce

www.accuride-europe.com

. Jelikož trh

vyžaduje zm

ě

ny, společnost Accuride m

ů

že m

ě

nit produkty zahrnuté do programu Quick Ship a vyhrazujeme si právo

na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

ní.

O dostupnosti produkt

ů

vás bude moci informovat váš místní distributor společnosti Accuride.