Previous Page  36 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 194 Next Page
Page Background

30

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

3832SC/3832HDSC

633XX

Notes:

• Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood

screw/6mm Euro screw

• Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm

• For brackets refer to page 128.

Not 3832-0030SC/HDSC

• Horizontal mounting not recommended

• Drawer width should not exceed slide length

• DW3832SC – Load rating up to 45kg

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M4/6 mm šroub

Euro/Vrut do d

ř

eva 4 mm

• Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Volitelné úhelníky – viz strana 128.

Ne 3832-0030SC/HDSC

• Vodorovnou montáž nedoporučujeme

• Ší

ř

ka zásuvky by nem

ě

la p

ř

ekročit délku výsuvu

• DW3832SC – Nosnost až 45 kg

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M4/Wkr

ę

t euro

6 mm/Wkr

ę

t do drewna 4 mm

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Opcjonalne k

ą

towniki patrz strona 128.

Nie 3832-0030SC/HDSC

• Monta

ż

poziomy niezalecany

• Szeroko

ś

ć szuflady nie powinna przekraczać

długo

ś

ci prowadnicy

• DW3832SC – No

ś

no

ś

ć do 45 kg

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD