Previous Page  32 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 194 Next Page
Page Background

26

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

3832EC-B

Notes:

• Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood

screw/6mm Euro screw

• Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm

• Use for side (vertical) mount only

• Drawer width should not exceed slide length

• Not for lateral file drawer applications or where the

drawer is wider than it is deep

• Operating range 10°C – 40°C

• For more information go to page 169 of

the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M4/6mm šroub

Euro/Vrut do d

ř

eva 4 mm

• Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Použijte pouze pro boční (svislou) montáž

• Ší

ř

ka zásuvky by nem

ě

la p

ř

ekročit délku výsuvu

• Není vhodný pro kartotékové zásuvky nebo tam,

kde je ší

ř

ka zásuvky v

ě

tší než její hloubka

• Provozní rozsah: 10 ºC – 40 ºC

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M4/Wkr

ę

t euro

6 mm/Wkr

ę

t do drewna 4 mm

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Stosować wył

ą

cznie dla monta

ż

u do boku

(pionowego)

• Szeroko

ś

ć szuflady nie powinna przekraczać

długo

ś

ci prowadnicy

• Nieodpowiednie do zastosowa

ń

w szufladach

kartotekowych lub je

ż

eli szeroko

ś

ć szuflady jest

wi

ę

ksza od jej gł

ę

boko

ś

ć

• Zakres pracy 10°C – 40°C

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD