Previous Page  3 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 194 Next Page
Page Background

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

1

01/17

INTRODUCTION

2

Product index

5

Product options

7

Part number index

8

Technical information

10

Product datasheets

Light duty slides up to 50kg

13

Medium duty slides, 51-99kg

45

Heavy duty slides, 100kg+

65

Linear motion slides

95

Pocket door slides

109

Slide & tilt system

123

Mounting kits and accessories

127

Media hardware

157

How to select a slide

169

Environment

181

Limited lifetime guarantee

184

ÚVOD

4

Rejst

ř

ík produkt

ů

5

Varianty produkt

ů

7

Rejst

ř

ík čísel díl

ů

8

Technické informace

12

Datové formulá

ř

e produkt

ů

Výsuvy pro malé zatížení do 50 kg

13

Výsuvy pro st

ř

ední zatížení, 51-99 kg

45

Výsuvy pro velké zatížení, 100 kg +

65

Lineární vodicí lišty

95

Vedení pro otočné zásuvné dve

ř

e

109

Výsuvný a výklopný systém

123

Montážní sady a p

ř

íslušenství

127

Kování pro multimédia

157

Jak zvolit výsuv

177

Životní prost

ř

edí

183

Omezená záruka na dobu životnosti

186

WPROWADZENIE

3

Indeks produktów

5

Opcje produktów

7

Indeks numerów cz

ęś

ci

8

Dane techniczne

11

Karty danych produktów

Prowadnice do niewielkich obci

ąż

e

ń

do 50 kg

13

Prowadnice do

ś

rednich obci

ąż

e

ń

, 51-99 kg

45

Prowadnice do du

ż

ych obci

ąż

e

ń

, 100 kg +

65

Prowadnice liniowe

95

Prowadnice do drzwi chowanych

109

System wysuwania z przechyleniem

123

Zestawy i akcesoria monta

ż

owe

127

Akcesoria do multimediów

157

Jak wybrać prowadnic

ę

173

Ś

rodowisko

182

Ograniczona do

ż

ywotnia gwarancja

185

Spis tre

ś

ci

Obsah

Contents