Previous Page  192 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 192 / 194 Next Page
Page Background

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

186

Omezená záruka na dobu životnosti

Společnost Accuride International Limited poskytuje na svoje výsuvy “Quick Ship”™ záruku proti vadám materiálu

a provedení. Tato záruka nepokrývá opot

ř

ebení výsuv

ů

, ani nepokrývá výsuvy, které byly poškozeny špatným

zacházením, nesprávnou instalací, nadm

ě

rným zatížením anebo jakýmkoli použitím v rozporu s pokyny dostupnými

pro produkt. Společnost Accuride poskytne pouze náhradu. Tato záruka nepokrývá náklady na p

ř

emíst

ě

ní, instalaci

nebo jiné vedlejší poplatky. O další informace požádejte prosím vašeho dodavatele.

Omezená záruka na dobu životnosti se vztahuje pouze na výsuvy “Quick Ship”™ prodané nebo používané v členských

státech Evropské unie nebo Evropském hospodá

ř

ském prostoru a nevztahuje se na DA a DS0115RC, DA0116RC,

CBERGO-TRAY200 a 300, DBLIFT-0019 a DBLIFT-0127. Neovliv

ň

uje vaše zákonná práva, která se stát od státu mohou

lišit.

Obsah této publikace je určen pouze pro informace. Ani společnost Accuride International Limited ani jakákoli jiná

společnost ve skupin

ě

společností Accuride International, Inc nebude zodpov

ě

dná za jakékoli ztráty nebo škody (a

ť

p

ř

ímé nebo následné) nebo výdaje jakékoli povahy, které mohou tímto vzniknout anebo které lze p

ř

ipsat (p

ř

ímo nebo

nep

ř

ímo) použití anebo spoléhání na jakékoli informace uvedené v této publikaci.

Informace v této publikaci podléhají zm

ě

nám bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

ní. Žádná část této publikace nesmí být

reprodukována, ukládána ve vyhledávacím systému nebo p

ř

enášena, distribuována nebo opakovan

ě

publikována

v žádné podob

ě

nebo jakýmkoli zp

ů

sobem nebo k žádnému účelu bez výslovného písemného svolení společnosti

Accuride International Limited.

© Copyright 2017 Accuride International Limited. Všechna práva vyhrazena.

je registrovaná obchodní známka nebo obchodní známka společnosti Accuride International, Inc ve

Spojených Státech a jiných zemích.

je obchodní známka společnosti Accuride International Limited ve Spojeném Království a jiných

zemích.