Previous Page  191 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 191 / 194 Next Page
Page Background

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Tre

ś

ć niniejszej publikacji słu

ż

y jedynie do celów informacyjnych. Accuride International Limited ani inne spółki grupy

Accuride International, Inc nie przejmuj

ą

odpowiedzialno

ś

ci za straty lub szkody (bezpo

ś

rednie czy wtórne) ani

wydatki jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku, wzgl

ę

dnie, których przyczyn

ą

(bezpo

ś

redni

ą

lub po

ś

redni

ą

) jest

u

ż

ytkowanie b

ą

d

ź

oparcie si

ę

o informacje zawarte w tej publikacji.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegaj

ą

zmianom bez uprzedniego zawiadomienia. Reprodukcja

jakichkolwiek fragmentów niniejszej publikacji, przechowywanie w systemie wyszukiwania lub przesyłanie, dystrybucja

lub ponowna publikacja w dowolnej postaci lub dowolnymi

ś

rodkami czy do jakichkolwiek celów bez wyra

ź

nego

pisemnego zezwolenia Accuride International Limited jest niedozwolone.

© Copyright 2017 Accuride International Limited. Wszystkie prawa zastrze

ż

one.

jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Accuride International, Inc w

Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

jest znakiem towarowym Accuride International Limited w Zjednoczonym Królestwie i

innych krajach.

185

Ograniczona gwarancja do

ż

ywotnia

Accuride International Limited udziela gwarancji na swoje prowadnice “Quick Ship”™ w zakresie wad materiałowych

i wykonania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje zu

ż

ycia prowadnic ani uszkodze

ń

prowadnic spowodowanych

niewła

ś

ciwym u

ż

ytkowaniem, nieprawidłow

ą

instalacj

ą

, nadmiernym obci

ąż

eniem lub u

ż

ytkowaniem niezgodnym

z dost

ę

pnymi instrukcjami korzystania z produktu. W ramach gwarancji Accuride dostarcza wył

ą

cznie produkt na

wymian

ę

. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów demonta

ż

u, instalacji ani innych kosztów ubocznych. O dalsze

szczegóły prosimy zwrócić si

ę

do swojego dostawcy.

Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wył

ą

cznie prowadnic “Quick Ship”™ sprzedawanych lub u

ż

ywanych

w pa

ń

stwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie obejmuje DA i

DS0115RC, DA0116RC, CBERGO-TRAY200 i 300, DBLIFT-0019 i DBLIFT-0127. Nie ogranicza ona ustawowych

uprawnie

ń

nabywcy, które mog

ą

być ró

ż

ne w ró

ż

nych krajach.