Previous Page  189 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 189 / 194 Next Page
Page Background

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

183

Životní prost

ř

edí

Výsuvy Accuride jsou navrženy k použití v interiéru a m

ě

ly by být chrán

ě

ny p

ř

ed nadm

ě

rnou vlhkostí, chemickými

výpary, nečistotami a korozí.

Vzorky materiál

ů

výsuv

ů

Accuride se testují solným sprejem podle normy ASTM B117-07, vyhodnocují podle

specifikace B-633-07 a (požadavky na elektrolytické pozinkování).

Následující p

ř

edpony produkt

ů

označují úrove

ň

odolnost proti korozi podle zkoušených vzork

ů

:

DZ – komerční pokovení: na zkoušených dílech nesmí být po 12 hodinách vystavení solnému spreji v testeru žádná

bílá rez.

DH – vysoce odolné pokovení: na zkoušených dílech je po 96 hodinách vystavení solnému spreji v testeru povoleno

5 % bílé rzi

DB – komerční černé pokovení: na zkoušených dílech nesmí být po 96 hodinách vystavení solnému spreji v testeru

žádná bílá rez.

DP – pasivní vysoce odolné pokovení: na zkoušených dílech je po 500 hodinách vystavení solnému spreji v testeru

povoleno 5 % bílé rzi.

Samočisticí klec Accuride chrání dráhy výsuvu odstra

ň

ováním cizích částic mezi kuličkovými ložisky a dodávané

mazivo je dostačující pro normální životnost výsuvu. Pokud pot

ř

ebujete výsuvy vyčistit, m

ů

žete je znovu namazat

kvalitním tukem určeným pro extrémní tlaky.

• Výsuvy Accuride s plastovými nebo pryžovými díly jsou navrženy k použití na dlouhá období p

ř

i teplotách mezi

-20 °C a 70 °C.

• Výsuvy Accuride bez plastových nebo pryžových díl

ů

jsou navrženy k použití p

ř

i teplotách mezi -20 °C a 110 °C.

• Výsuvy Accuride se samozasunutím s tlumením lze použít p

ř

i teplotách mezi 10 °C a 40 °C.

• Extrémní teploty mohou ovlivnit mazivo a plastové nebo pryžové součástky.

• Výsuv DS3031 je navržen tak, aby vydržel teploty do 300 °C.

Výsuvy Accuride vyrobené v Evrop

ě

neobsahují žádné omezené nebo zakázané látky uvedené ve sm

ě

rnici 2000/53/EU

o vozidlech s ukončenou životností, v na

ř

ízení RoHS (omezení nebezpečných látek) 2011/65/EU, ve sm

ě

rnici WEEE

(o vy

ř

azeném elektrickém a elektronickém za

ř

ízení) 2012/19/EU.

Výsuvy vyrobené v Mexiku s datem razítka od 05/05 dále mají jasný pozinkovaný (DZ) povrch spl

ň

ují p

ř

edpisy. Černé

(DB) výsuvy vyrobené v Mexiku s datem razítka od 06/09 dále také p

ř

edpisy spl

ň

ují.