Previous Page  188 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 188 / 194 Next Page
Page Background

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

182

Ś

rodowisko

Prowadnice Accuride s

ą

przeznaczone do u

ż

ytku w pomieszczeniach i nale

ż

y je chronić przed nadmiern

ą

wilgoci

ą

,

oparami chemicznymi, brudem i korozj

ą

.

Próbki materiału prowadnic Accuride s

ą

poddawane testom w mgle solnej zgodnie z norm

ą

ASTM B117-07 i ocenie

B-633-07a (wymogi dla galwanizowanych powłok cynkowych).

Poni

ż

sze dwuliterowe prefiksy informuj

ą

o odporno

ś

ci na korozj

ę

w nastepuj

ą

cy sposób:

DZ – cynkowa powłoka galwaniczna: na testowanych elementach po 12 godzinach wystawienia na działanie mgły

solnej w komorze solnej nie mo

ż

e si

ę

pojawić biała rdza.

DH – powłoka o podwy

ż

szonej odporno

ś

ci: na testowanych elementach po 96 godzinach wystawienia na działanie

mgły solnej w komorze solnej mo

ż

e si

ę

pojawić do 5 % białej rdzy.

DB – cynkowa powłoka galwaniczna pasywowana na czarno: po 96 godzinach wystawienia na działanie mgły solnej

w komorze solnej na testowanych elementach nie mo

ż

e si

ę

pojawić biała rdza.

DP – powłoka pasywacyjna o wysokiej odporno

ś

ci: na testowanych elementach po 500 godzinach wystawienia na

działanie mgły solnej w komorze solnej mo

ż

e si

ę

pojawić do 5 % białej rdzy.

Samoczyszcz

ą

ce koszyki ło

ż

yskowe Accuride chroni

ą

bie

ż

nie prowadnicy przez usuwanie ciał obcych spomi

ę

dzy

ło

ż

ysk. Fabryczne nasmarowanie wystarcza na cały normalny okres u

ż

ytkowania. Je

ż

eli jednak zajdzie potrzeba

wyczyszczenia prowadnicy, nale

ż

y j

ą

ponownie nasmarować smarem dobrej jako

ś

ci nadaj

ą

cym si

ę

do u

ż

ycia przy

ekstremalnych obci

ąż

eniach.

• Prowadnice Accuride z plastikowymi lub gumowymi komponentami s

ą

przeznaczone do długoterminowej

eksploatacji w temperaturach od -20° C do 70° C.

• Prowadnice Accuride bez plastikowych lub gumowych komponentów mo

ż

na stosować w temperaturach od -20° C.

do 110° C

• Prowadnice Accuride wyposa

ż

one w amortyzatory mi

ę

kkiego zamykania mo

ż

na stosować w temperaturach od

10° C do 40° C.

• Ekstremalne temperatury mog

ą

mieć szkodliwy wpływ na smar i plastikowe lub gumowe komponenty.

• Prowadnica DS3031 charakteryzuje si

ę

odporno

ś

ci

ą

na temperatury do 300° C.

Prowadnice Accuride wyprodukowane w Europie nie zawieraj

ą

ż

adnych substancji niedozwolonych/podlegaj

ą

cych

ograniczeniom wyszczególnionym w dyrektywie ELV 2000/53/UE (dot. pojazdów wycofanych z eksploatacji),

dyrektywie 2011/65/UE RoHS (dot. ograniczania stosowania substancji niebezpiecznych) i dyrektywie WEEE 2012/19/

UE (dot. zu

ż

ytego sprz

ę

tu elektrycznego i elektronicznego).

Prowadnice z powierzchni

ą

w kolorze jasnego cynku (DZ) produkowane w Meksyku od 05/05 spełniaj

ą

ww wymogi.

Prowadnice z powierzchni

ą

w kolorze czarnym (DB) produkowane w Meksyku od 06/09 spełniaj

ą

ww wymogi.