Previous Page  185 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 185 / 194 Next Page
Page Background

179

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

4. Montážní postranní prostor

• Prostor nutný pro tlouš

ť

ku sestavy výsuvu

• Pro optimální výkon ponechejte mezi +0,2 mm a +0,5 mm p

ř

es nominální tlouš

ť

ku výsuvu, nap

ř

.

pro výsuv 12,7 mm by m

ě

l být prostor pro výsuv mezi 12,9 a 13,2 mm

• P

ř

esné výsuvy nemohou zvládnout velké odchylky mezer mezi sk

ř

íní a zásuvkou. Sk

ř

í

ň

a zásuvka

musí být vyrovnané a vzájemn

ě

paralelní pro optimální činnost páru výsuv

ů

.

5. Určení p

ř

ípadných požadovaných zvláštních vlastnosti

• Odpojení umož

ň

uje p

ř

ipojení/odpojení od sestavy výsuvu

Páka

– odpojení se dosáhne uvoln

ě

ním vnit

ř

ní páky a pevným protlačením zásuvky skrze klec

Západka

– západka se stiskne k uvoln

ě

ní zásuvky a odpojení se dosáhne vytažením zásuvky skrze klec

• Zajišt

ě

ní p

ř

idržují výsuv bu

ď

zasunutý nebo vysunutý a k posunu výsuvu musí být zatlačena páka

• P

ř

idržení v zasunuté poloze a p

ř

idrženi ve vysunuté poloze (DO) udržují výsuv vysunutý nebo zasunutý, dokud není

vyvinuta dodatečná síla

• Výsuvy se samozasunutím (SC) mají pružinu k zasunutí výsuvu a k tomu, aby se p

ř

edešlo jeho odskočení zp

ě

t

• Tlumené samouzavírání (EC) zpomaluje zasouvání pro kontrolovaný a hladký provoz

• Výsuvy s otev

ř

ením dotykem (TR) se vysouvají tlakem na p

ř

ední stranu výsuvu.

• Možnosti montáže, nap

ř

. bajonety nebo úhelníky

• Vačka pro regulaci zásuvky umož

ň

uje p

ř

esné se

ř

izování p

ř

edního panelu zásuvky pro snadné vyrovnání.

Standardní prvek na výsuvech

ř

ad 2132 a 3832

• Antivibrační čepy jsou kolíky z kalené oceli, které poskytují rozhraní mezi díly výsuvu k minimalizaci zesílení vibrací a

snížení škodlivých vliv

ů

nárazu v zasunuté poloze. Dostupné na výsuvu 0522 jako standard

• Standardní p

ř

edpony prvk

ů

:

--

SC – samozasunutí

--

HDSC – samozasunutí s v

ě

tší uzavírací silou

--

DO – p

ř

idrženi ve vysunuté poloze

--

TR – otev

ř

ení dotykem

--

HDTR – otev

ř

ení dotykem se siln

ě

jší uzavírací funkcí

--

EC – tichý dojezd

--

RC – ob

ě

hové kuličky

Výb

ě

r výsuv

ů

Postranní prostor

Tlouš

ť

ka výsuvu

Zajišt

ě

ní v zasunuté poloze

Zajišt

ě

ní ve vysunuté poloze P

ř

idržení v zasunuté poloze

P

ř

idržení ve vysunuté poloze Odpojení