Previous Page  183 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 183 / 194 Next Page
Page Background

177

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Výb

ě

r nejvhodn

ě

jšího výsuvu pro danou aplikaci se provádí v p

ě

ti krocích.

1. Nosnost

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár na bok montovaných výsuv

ů

instalovaných

450 mm od sebe.

• Nosnosti se budou m

ě

nit v závislosti na délce výsuvu. Informace najdete v jednotlivých datových formulá

ř

ích.

• Obecn

ě

platí, že širší zásuvky vyžadují výsuv s vyšší nosností a pr

ůř

ezem, navrženým tak, aby vydržel postranní

namáhání. Naše technické odd

ě

lení vám poradí.

• Informace o počtu cykl

ů

pro testování najdete v jednotlivých datových formulá

ř

ích.

• Hodnoty se odečítají pro zatížení umíst

ě

ný ve st

ř

edu zásuvky a jsou uvád

ě

ny v kg.

• Uvád

ě

né nosnosti jsou dynamické, statický činitel bezpečnosti výsuv

ů

Accuride® ve vysunuté poloze je 100 %.

• Vodorovná montáž (naplocho) výsuv

ů

snižuje nosnost nejmén

ě

na 25 % nosnosti svislé (boční) montáže.

Ne všechny výsuvy lze použít v aplikacích s montáží naplocho.

• Vychýlení naplocho montovaných výsuv

ů

se bude lišit v závislosti na aplikaci. Doporučujeme použít prototyp

k určení, zda je vychýlení v p

ř

ijatelném rozsahu.

• Doporučujeme, aby zákazníci zkoušeli výsuvy v zamýšlených aplikacích

• Pro maximální nosnost je nezbytné použit všechny úchytné body

• Je nutné použít vhodné spojovací materiály

• Montáž výsuv

ů

v odlišných konfiguracích ovlivní výkon a nosnost. Viz ilustrace níže

Výb

ě

r výsuv

ů

Svislá montáž = 100 % uvedené nosnosti

Vodorovná montáž = 25 % uvedené nosnosti