Previous Page  181 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 181 / 194 Next Page
Page Background

175

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

4. Monta

ż

owa przestrze

ń

boczna

• Miejsce niezb

ę

dne do zamontowania zespołu prowadnicy.

• Dla optymalnej pracy nale

ż

y pozostawić od +0,2 mm do +0,5 mm miejsca powy

ż

ej nominalnej

grubo

ś

ci prowadnicy, np. dla prowadnicy o grubo

ś

ci 12,7 mm przestrze

ń

boczna powinna

wynosić od 12,9 do 13,2 mm.

• Precyzyjne prowadnice kulkowe s

ą

wra

ż

liwe na nierównomierno

ś

ci przestrzeni pomi

ę

dzy

korpusem a szuflad

ą

Korpus i szuflada musz

ą

być ustawione prostopadle i równolegle do siebie,

aby zapewnić optymaln

ą

prac

ę

pary prowadnic.

5. Okre

ś

lenie wymaganych funkcji specjalnych

• Funkcja rozł

ą

czania pozwala na proste odł

ą

czanie i wpinanie frontu prowadnicy.

D

ź

wignia

– rozł

ą

czanie osi

ą

ga si

ę

przez naci

ś

ni

ę

cie wewn

ę

trznej d

ź

wigni i mocne przeci

ą

gni

ę

cie szuflady przez

opór w koszyku.

Przycisk

– przycisk naciska si

ę

, aby zwolnić szuflad

ę

i rozł

ą

czenie osi

ą

ga si

ę

przez mocne przeci

ą

gni

ę

cie szuflady

przez opór w koszyku.

• Blokady utrzymuj

ą

prowadnic

ę

w pozycji zamkni

ę

tej albo otwartej. Aby przesun

ą

ć prowadnic

ę

nale

ż

y j

ą

odblokować za pomoc

ą

d

ź

wigni.

• Zatrzaski w pozycji wsuni

ę

tej i wysuni

ę

tej (DO) utrzymuj

ą

prowadnic

ę

otwart

ą

lub zamkni

ę

t

ą

do momentu

przyło

ż

enia dodatkowej siły zwalniaj

ą

cej.

• Mechanizm samodomykania (SC) prowadnic to mechanizm spr

ęż

ynowy słu

żą

cy do domykania prowadnicy

i zapobiegania jej odskoczeniu.

• Mechanizm mi

ę

kkiego domykania (EC) spowalnia zamykanie, powoduj

ą

c kontrolowane i płynne

domkni

ę

cie prowadnicy.

• Prowadnice z otwieraniem dotykowym (TR) otwieraj

ą

si

ę

poprzez nacisk na front prowadnicy.

• Opcje monta

ż

owe, na przykład: bagnety i k

ą

towniki.

• Krzywka pozycjonowania szuflady pozwala na dokładn

ą

regulacj

ę

frontu szuflady. Standardowa funkcja w seriach

prowadnic 2132 i 3832.

• Trzpienie antywibracyjne to kołki z utwardzonej stali, dzi

ę

ki którym elementy prowadnicy s

ą

pasowane na wcisk, aby

zminimalizować drgania i zmniejszyć szkodliwe efekty uderze

ń

w pozycji zamkni

ę

tej. Standard w prowadnicy 0522.

• Standardowe funkcje oznaczono poprzez przyrostki w numerach katalogowych:

--

SC – samodomykanie

--

HDSC – samodomykanie ze zwi

ę

kszon

ą

sił

ą

--

DO – zatrzask w pozycji wysuni

ę

tej

--

TR – otwieranie dotykowe

--

HDTR – otwieranie dotykowe ze zwi

ę

kszon

ą

sił

ą

utrzymania w pozycji zamkni

ę

tej

--

EC – mi

ę

kkie domykanie

--

RC – kulki obiegowe

Dobór prowadnic

Blokada w pozycji wsuni

ę

tej

Blokada w pozycji wysuni

ę

tej

Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

Zatrzask w pozycji wysuni

ę

tej

Rozł

ą

czanie

Przestrze

ń

boczna

Grubo

ś

ć prowadnicy