Previous Page  18 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 194 Next Page
Page Background

12

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Technické informace

Tento katalog nabízí nejpopulárn

ě

jší teleskopické výsuvy a pom

ů

že vám zvolit nejvhodn

ě

jší výsuv pro

p

ř

íslušnou aplikaci.

Specializované výsuvy jsou dostupné pro specifické aplikace a místní distributor společnosti Accuride nebo obchodní

zástupce vám m

ů

že pomoci s určením správného produktu.

Uvedené nosnosti se nemusí vztahovat na specializované aplikace, kde jsou výsuvy vystaveny vibracím a/nebo

drsnému zacházení anebo tam, kde je četnost p

ř

ístupu vysoká.

Produkty jsou v tomto katalogu seskupeny do částí. Každá část obsahuje návod k volb

ě

a podrobný datový formulá

ř

pro každý produkt. Výkresy a další technické informace si m

ů

žete stáhnout na stránce

www.accuride-europe.com

•Rozm

ě

ry jsou uvedeny v milimetrech. Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD výkresech

•Pro maximální nosnost je nezbytné použit všechny úchytné body

•Pokud jsou výsuvy montované vodorovn

ě

(naplocho), nosnost se snižuje p

ř

ibližn

ě

na 25 % nosnosti výsuvu

montovaného svisle. Výsuvy, které lze montovat vodorovn

ě

najdete v datových formulá

ř

ích

Vyhledejte tento symbol:

•Hmotnosti (W) a zát

ě

že (L) jsou uvád

ě

ny v kg na pár. Pokud se produkt dodává v sad

ě

, pak se uvedená hmotnost

vztahuje na celou sadu

označuje počet cykl

ů

dynamické zkoušky

•Pokud je výsuv dostupný ve více než jedné barv

ě

, dvoupísmenná p

ř

edpona by se m

ě

la v kódu objednávky

odpovídajícím zp

ů

sobem zm

ě

nit. Kód objednávky se sestavuje následujícím zp

ů

sobem:

P

ř

edpony pro objednávání výsuv

ů

:

-- DZ – Elektrolyticky pozinkované a mod

ř

e pasivované

-- DB – Elektrolyticky pozinkované a čern

ě

pasivované

-- DW – Bílé

-- DH – Korozivzdorné (až do 96 hodin)

-- DS – Nerezová ocel

-- DA – Hliník

-- DP – Korozivzdorné (až do 500 hodin)

Technická podpora

•K získání nejnov

ě

jších technických informací laskav

ě

navštivte stránku často kladených dotaz

ů

/technické

podpory na naší webové stránce

www.accuride-europe.com

anebo použijte formulá

ř

on-line, abyste nás mohli

kontaktovat emailem.

Material/

povrchová úprava

Číslo výsuvu

Délka výsuvu

Vlastnost

Počet v sad

ě

Revize

DZ 9999 -0045 EC -2

-A

80,000