Previous Page  179 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 179 / 194 Next Page
Page Background

173

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Dobór najbardziej odpowiedniej prowadnicy mo

ż

na przeprowadzić w pi

ę

ciu krokach.

1. No

ś

no

ś

ć

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległo

ś

ci

450 mm od siebie, o ile nie okre

ś

lono inaczej.

• No

ś

no

ś

ci zale

żą

od długo

ś

ci prowadnicy. Szczegóły zawarto w kartach katalogowych poszczególnych produktów.

• Obowi

ą

zuje zasada,

ż

e szersze szuflady wymagaj

ą

prowadnicy o wi

ę

kszej no

ś

no

ś

ci i przekroju wytrzymałym na

napr

ęż

enia poprzeczne. Nasz dział techniczny ch

ę

tnie udzieli porady.

• Szczegółowe dane dt liczby cykli testowych podano w indywidualnych kartach katalogowych.

• Dane dotycz

ą

punktu

ś

rodkowego szuflady i zostały podane w kilogramach.

• Podawane no

ś

no

ś

ci s

ą

warto

ś

ciami dla obci

ąż

enia dynamicznego. Prowadnice Accuride® cechuje 100 %

współczynniki bezpiecze

ń

stwa dla obci

ąż

enia statycznego przy pełnym wysuni

ę

ciu.

• Poziomy (płaski) monta

ż

prowadnic zmniejsza no

ś

no

ś

ć najcz

ęś

ciej do ok. 25 % no

ś

no

ś

ci nominalnej dla monta

ż

u

pionowego (bocznego). Nie wszystkie modele prowadnic nadaj

ą

si

ę

do monta

ż

u płaskiego.

• Ugi

ę

cie prowadnic z płaskim monta

ż

em b

ę

dzie si

ę

zmieniać w zale

ż

no

ś

ci od zastosowania. Zalecamy wykonanie

testów, aby okre

ś

lić, czy ugi

ę

cie mie

ś

ci si

ę

w dopuszczalnym przedziale.

• Zawsze zalecamy sprawdzenie prowadnic w planowanym zastosowaniu.

• W celu osi

ą

gni

ę

cia maksymalnej no

ś

no

ś

ci nale

ż

y wykorzystać wszystkie, do tego przewidziane, punkty monta

ż

owe.

• Nale

ż

y stosować odpowiednie materiały monta

ż

owe.

• Monta

ż

prowadnic w ró

ż

nych konfiguracjach b

ę

dzie miał wpływ na ich prac

ę

i no

ś

no

ś

ć. Patrz ilustracje poni

ż

ej.

Dobór prowadnic

Monta

ż

pionowy = 100 % podanej no

ś

no

ś

ci

Monta

ż

poziomy = 25 % podanej no

ś

no

ś

ci