Previous Page  171 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 171 / 194 Next Page
Page Background

165

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

CPU holders

Uchwyty do podwieszenia komputera

Držáky na počítače

• The computer is held off the

floor, well away from feet, dust

and static and yet is easy

to reach

• Straps hold most shapes and

sizes of CPU – up to 34kg in

weight and 163cm perimeter

• Soft gripper feet hold the

CPU firmly

• Over centre buckle gives

easy and secure tightening

of straps

• Ideal for height adjusting desk

systems – the CPU moves

with the desk top and prevents

cable stretching

• All versions available in silver

or black

• Komputer jest utrzymywany

nad podłog

ą

, z dala

od stóp, kurzu i pola

elektrostatycznego, ale ci

ą

gle

w bliskim zasi

ę

gu

• Pasy utrzymuj

ą

ce pasuj

ą

do wi

ę

kszo

ś

ć komputerów,

o ró

ż

nych kształtach i

rozmiarach – o masie do

34 kg i obwodzie 163 cm

• Mi

ę

kka stopa zaciskowa

mocno trzyma komputer

• Sprz

ą

czka umieszczona nad

ś

rodkiem umo

ż

liwia łatwe i

pewne zaciskanie pasów

• Idealne do układów z

regulacj

ą

wysoko

ś

ci blatów

– komputer przesuwa si

ę

wraz z blatem i zapobiega

naci

ą

ganiu kabli

• Wszystkie wersje dost

ę

pne w

kolorze srebrnym lub czarnym

• Počítač je p

ř

idržován mimo

podlahu, mimo nohy, prach a

statickou elekt

ř

inu a současn

ě

na n

ě

j lze snadno dosáhnout

• Popruhy jsou vhodné pro

v

ě

tšinu tvar

ů

a rozm

ě

r

ů

počítač

ů

– až do hmotnosti

34 kg a obvodu 163 cm

• M

ě

kké p

ř

ilnavé nožičky drží

počítač pevn

ě

• Spona p

ř

es st

ř

ed umož

ň

uje

snadné a bezpečné utažení

popruh

ů

• Ideální pro stoly s

p

ř

izp

ů

sobením výšky –

počítač se pohybuje s deskou

stolu, čímž se p

ř

edchází

natažení kabel

ů

• Všechny verze jsou dostupné

ve st

ř

íbrné nebo černé

CPUH-004

• CPU holder fixes directly to the

underside of the desk using

a bracket

• CPU can be installed and

dismounted easily and quickly

using a locating pin release

mechanism

• No need to dismantle the CPU

holder or release the strap

tension to remove CPU

• Weight per unit: 1.38kg

• Order codes:

Black: EGCPUH-004BK

Silver: EGCPUH-004SL

CPUH-004

• Uchwyt do podwieszenia

komputera mocuje si

ę

bezpo

ś

rednio do spodu blatu

za pomoc

ą

k

ą

townika

• Komputer mo

ż

e być łatwo

instalowany i demontowany

za pomoc

ą

mechanizmu

zwalniania kołka ustalaj

ą

cego

• Nie ma potrzeby demonta

ż

u

uchwytu do podwieszenia

komputera lub zwalniania

naci

ą

gu pasa w celu wyj

ę

cia

komputera

• Masa zespołu: 1,38 kg

• Kody zamówienia:

Czarnym: EGCPUH-004BK

Srebrnym: EGCPUH-004SL

CPUH-004

• Držák na počítač se upev

ň

uje

p

ř

ímo na spodní stranu stolu

pomocí úhelníku

• Počítač lze snadno a rychle

instalovat a demontovat

s využitím uvol

ň

ovacího

mechanismu s polohovacím

kolíkem

• K vyjmutí počítače není

pot

ř

eba demontovat držák na

počítač ani uvol

ň

ovat nap

ě

popruhu

• Hmotnost na jednotku:

1,38 kg

• Kódy pro objednávání:

Černé: EGCPUH-004BK

St

ř

íbrné: EGCPUH-004SL