Previous Page  17 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 194 Next Page
Page Background

11

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Dane techniczne

Niniejszy katalog opisuje najbardziej popularne prowadnice teleskopowe i został opracowany, aby pomóc Pa

ń

stwu w

dokonaniu wła

ś

ciwego wyrobu.

Polecamy równie

ż

nasze rozwi

ą

zania specjalne, projektowane i produkowane na zamówienie – lokalny dystrybutor lub

przedstawiciel handlowy pomo

ż

e w znalezieniu odpowiedniego typu.

Podane warto

ś

ci maksymalnych obci

ąż

e

ń

mog

ą

nie dotyczyć zastosowa

ń

specjalnych, gdzie prowadnice pracuj

ą

w trudnych warunkach, s

ą

nara

ż

one na wibracje lub podlegaj

ą

intensywnemu u

ż

ytkowaniu.

Produkty w katalogu zostały zgrupowane w odr

ę

bnych rozdziałach – ka

ż

dy z nich zawiera wskazówki ułatwiaj

ą

ce

wybór i szczegółowe specyfikacje techniczne dla danego wyrobu. Rysunki i inne dane techniczne mo

ż

na pobrać ze

strony

www.accuride-europe.com

•Rozmiary w milimetrach. Tolerancje wymiarów podano na rysunkach 2D CAD

•W celu uzyskania maksymalnej no

ś

no

ś

ci nale

ż

y wykorzystać wszystkie, do tego przewidziane, punkty monta

ż

owe

•Monta

ż

poziomy (płaski) zmniejsza no

ś

no

ś

ć prowadnic do ok. 25% no

ś

no

ś

ci nominalnej, podawanej dla prowadnic

zamontowanych pionowo(do boku). Prosimy o dokładne zapoznanie si

ę

ze specyfikacjami technicznymi prowadnic,

w przypadku których dopuszcza si

ę

monta

ż

poziomy

Szukaj tego symbolu:

•Waga (W) i no

ś

no

ś

ć (L) została podana w kg na par

ę

prowadnic. Je

ż

eli dany produkt jest dostarczany w zestawie,

podany ci

ęż

ar dotyczy kompletnego zestawu

oznacza liczb

ę

cykli w te

ś

cie dynamicznym

•Je

ż

eli prowadnica wyst

ę

puje w ró

ż

nych wersjach kolorów, nale

ż

y zastosować odpowiedni 2-literowy przedrostek w

kodzie zamówienia. Kod zamówienia składa si

ę

z nast

ę

puj

ą

cych członów:

Przedrostki kodów zamówie

ń

:

-- DZ – galwanicznie cynkowane i pasywowane na niebiesko

-- DB – galwanicznie cynkowane i pasywowane na czarno

-- DW – w kolorze białym

-- DH – odporne na korozj

ę

(do 96 godzin)

-- DS – stal nierdzewna

-- DA – aluminium

-- DP – odporne na korozj

ę

(do 500 godzin)

Wsparcie techniczne

•Zapraszamy do odwiedzenia strony cz

ę

sto zadawanych pyta

ń

/wsparcia technicznego na naszej witrynie

www.accuride-europe.com

– zawiera ona aktualne informacje techniczne, mo

ż

na równie

ż

skorzystać z formularza

online w celu skontaktowania si

ę

z nami za po

ś

rednictwem e-maila.

Materiał/

powierzchnia

Numer

prowadnicy

Długo

ś

ć

prowadnicy

Funkcja

dodatkowa Ilo

ś

ć w zestawie

Wersja

DZ 9999 -0045 EC -2

-A

80,000