Previous Page  168 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 168 / 194 Next Page
Page Background

162

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DBLIFT-0127

Notes:

• Four year warranty (excludes remote controls)

• Includes standard and key-fob sized remote

controls as well as a manually operated

control box

• Includes UK and European cables

• Fixed lid bracket kit available, order code

41800650. Weight per unit: 2.26kg

• Replacement remote controls, order code

41800654

• TV mounting bracket not supplied

• The final structure must be made stable and safe

to carry the intended load and when the unit is

fully extended

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Uwagi:

• 4-letnia gwarancja (z wył

ą

czeniem pilotów)

• Zawiera piloty: standardowy i wielko

ś

ci breloka,

jak równie

ż

r

ę

cznie obsługiwan

ą

skrzynk

ę

sterowania

• Zawiera przewody brytyjskie i europejskie

• Dost

ę

pny zestaw k

ą

towników do nieruchomego

wieka, kod zamówienia 41800650. Masa zespołu:

2,26 kg

• Zamienne piloty, kod zamówienia 41800654.

• Uchwyt monta

ż

owy do telewizora nie jest

elementem dostawy

• Ostateczna konstrukcja musi być wykonana

stabilnie i bezpiecznie, aby utrzymywać docelowe

obci

ąż

enie przy pełnym wysuwie zespołu.

• Tolerancje wymiarów zawieraj

ą

rysunki 2D CAD

Poznámky:

• Čty

ř

letá záruka (nezahrnuje dálkové ovladače)

• Zahrnuje standardní dálkový ovladač a dálkový

ovladač velikosti p

ř

ív

ě

šku na klíče a také

manuáln

ě

ovládanou kontrolní sk

ř

í

ň

ku

• Zahrnuje kabely pro Spojené království a Evropu

• Dostupná sada úhelník

ů

k pevnému víku, kód

objednávky 41800650. Hmotnost na jednotku:

2,26 kg

• Náhradní dálkové ovladače, kód objednávky

41800654

• Montážní držák pro TV není součástí dodávky

• Konečná konstrukce musí být stabilní a

bezpečná, aby unesla zamýšlenou zát

ě

ž a tehdy,

kdy je jednotka pln

ě

vytažena

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

41800650

41800654