Previous Page  166 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 166 / 194 Next Page
Page Background

160

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DBLIFT-0019

Notes:

• Additional 110g (x10) weight pack,

order code: 23090621

• Weight extension plate kit, order code: 23090821

(required if more than 2 weight packs used)

• VESA bracket with tilt (fixings included),

order code: 23090221. Suitable for wall mounting

(fixings not supplied)

• VESA bracket without tilt (fixings included),

order code: 23090421

• Installation guide included

• 2 year warranty

• The final structure must be made stable and safe

to carry the intended load and when the unit is

fully extended

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Uwagi:

• Dodatkowy pakiet obci

ąż

ników 110 g (x10), kod

zamówienia: 23090621

• Zestaw płyt rozszerzaj

ą

cych do obci

ąż

ników,

kod zamówienia: 23090821 (wymagany, je

ż

eli

stosowane s

ą

wi

ę

cej ni

ż

2 pakiety obci

ąż

ników)

• Uchwyt VESA przechylny (elementy zł

ą

czne w

zestawie), kod zamówienia: 23090221. Nadaje

si

ę

równie

ż

do monta

ż

u do

ś

ciany (dostawa nie

obejmuje elementów zł

ą

cznych)

• Uchwyt VESA nieprzechylny (elementy zł

ą

czne

w zestawie), kod zamówienia: 23090421

• Instrukcja instalacji w zestawie

• 2-letnia gwarancja

• Ostateczna konstrukcja musi być wykonana

stabilnie i bezpiecznie, aby utrzymywać docelowe

obci

ąż

enie przy pełnym wysuwie zespołu.

• Tolerancje wymiarów zawieraj

ą

rysunki 2D CAD

Poznámky:

• Dodatečné balení závaží 110 g (x10),

kód objednávky: 23090621

• Sada zv

ě

tšení základny pro závaží,

kód objednávky: 23090821 (pot

ř

eba, pokud jsou

použita více než 2 balení závaží)

• Držák VESA s naklon

ě

ním (včetn

ě

spojovacího

materiálu), kód objednávky: 23090221. Vhodný

k montáži na ze

ď

(spojovací materiál není

součástí dodávky)

• Držák VESA bez naklon

ě

ní (včetn

ě

spojovacího

materiálu), kód objednávky: 23090421

• Pokyny k instalaci p

ř

iloženy

• Záruka 2 roky

• Konečná konstrukce musí být stabilní a

bezpečná, aby unesla zamýšlenou zát

ě

ž a tehdy,

kdy je jednotka pln

ě

vytažena

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech