Previous Page  157 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 157 / 194 Next Page
Page Background

151

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Akcesoria do monta

ż

u w szafach elektrycznych i teleinformatycznych

Enclosure mounting accessories

P

ř

íslušenství pro elektrosk

ř

ín

ě

a rozvad

ě

če

K

ą

towniki monta

ż

owe

Opcjonalne k

ą

towniki dla uproszczenia monta

ż

u prowadnic w obudowach/szafach elektrycznych. Patrz tabela

wyboru k

ą

towników na str. 155.

•Wszystkie k

ą

towniki s

ą

dostarczane w zestawach wraz z elementami zł

ą

cznymi

•Krótkie nieruchome k

ą

towniki s

ą

zwykle stosowane z przodu podstawy monta

ż

owej, a krótkie/długie regulowane

k

ą

towniki z tyłu

Monta

ż

stały w szafach elektrycznych(bez k

ą

towników Accuride)

1. Sprawdzić, czy

ś

cianki szafy s

ą

równoległe, a boki podstawy monta

ż

owej równoległe i prostopadłe do szafy.

2. Zamontować prowadnice do szafy, a nast

ę

pnie podstaw

ę

do prowadnic.

3. Sprawdzić równo

ś

ć i płynno

ś

ć ruchu podstawy monta

ż

owej

4. Je

ż

eli prowadnice zacinaj

ą

si

ę

, lub ich ruch nie jest zadowalaj

ą

cy:

•Poluzować wkr

ę

ty na głównym profilu zewn

ę

trznym, a nast

ę

pnie na profilu wewn

ę

trznym

•Kilkakrotnie wsun

ą

ć i wysun

ą

ć zespół

•Je

ż

eli ruch si

ę

poprawił, dokr

ę

cić

ś

ruby i jeszcze raz kilkakrotnie wsun

ą

ć i wysun

ą

ć zespół

•Je

ż

eli ruch nadal nie jest zadowalaj

ą

cy, problem mo

ż

e być zwi

ą

zany z szaf

ą

lub podstaw

ą

monta

ż

ow

ą

Monta

ż

w szafach elektrycznych z k

ą

townikami Accuride na profilach rack

1. Sprawdzić, czy

ś

cianki szafy s

ą

równoległe, a boki podstawy monta

ż

owej równoległe i prostopadłe do szafy.

2. Za pomoc

ą

zestawów monta

ż

owych k

ą

towników, przymocować k

ą

towniki do profili zewn

ę

trznych prowadnic.

Lu

ź

no przykr

ę

cić tylne k

ą

towniki

3. Zainstalować prowadnice w racku i zabezpieczyć nakr

ę

tkami listwowymi

4. Zamontować profile wewn

ę

trzne do podstawy monta

ż

owej.

5. Sprawdzić równo

ś

ć i płynno

ś

ć ruchu podstawy monta

ż

owej

6. Je

ż

eli prowadnice zacinaj

ą

si

ę

, lub ich ruch nie jest zadowalaj

ą

cy:

•Poluzować wkr

ę

ty na k

ą

townikach montowanych z tyłu (rys. c1) i wyregulować k

ą

towniki

•Poluzować wkr

ę

ty na profilu wewn

ę

trznym (rys. c2)

•Kilkakrotnie wsun

ą

ć i wysun

ą

ć zespół

•Je

ż

eli ruch si

ę

poprawił, dokr

ę

cić

ś

ruby i jeszcze raz kilkakrotnie wsun

ą

ć i wysun

ą

ć zespół

•Je

ż

eli ruch nadal nie jest zadowalaj

ą

cy, problem mo

ż

e być zwi

ą

zany z szaf

ą

lub podstaw

ą

monta

ż

ow

ą

W razie w

ą

tpliwo

ś

ci zalecamy skonsultowanie si

ę

z lokalnym przedstawicielem Accuride w celu sprawdzenia

przydatno

ś

ci produktu.