Previous Page  155 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 155 / 194 Next Page
Page Background

149

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DBHAND/DBHANL

Notes:

• Fixing recommendation: M5 screw

• Load ratings will be limited by the maximum cycle

and load rate stated for the slide length. See slide

datasheets for load rating information

• Lock-out cannot be used on over-extension

(100%+) slides.

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M5

• No

ś

no

ś

ci b

ę

d

ą

ograniczone przez maksymaln

ą

liczb

ę

cykli i obci

ąż

enie okre

ś

lone dla długo

ś

ci

prowadnicy. Karty danych prowadnicy zawieraj

ą

dane o no

ś

no

ś

ci

• Blokada w pozycji wysuni

ę

tej nie mo

ż

e być

stosowana do prowadnic z nadwysuwem

(100%+)

• Tolerancje wymiarów zawieraj

ą

rysunki 2D CAD

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M5

• Nosnosti budou omezeny maximálním počtem

cykl

ů

a nosností uvedenou pro délku výsuvu.

Informace o nosnostech najdete na datových

formulá

ř

ích výsuv

ů

• Zajišt

ě

ní ve vysunuté poloze nelze použít na

výsuvech (100 %+) s p

ř

esahem Rozm

ě

rové

tolerance najdete na 2D CAD výkresech

Model

Recommended

drawer width mm

Up to:

0301

450

DS0330

450

5517-50

450

5417

450

7957

1000

DZ/DS5321

1000

9301

1000

DA4120

1000

DA4140

1000

DA4160

1000

DA4162

1000

DA4190

1000

Model

Zalecana szeroko

ś

ć

szuflady w mm do:

0301

450

DS0330

450

5517-50

450

5417

450

7957

1000

DZ/DS5321

1000

9301

1000

DA4120

1000

DA4140

1000

DA4160

1000

DA4162

1000

DA4190

1000

Model

Doporučená ší

ř

ka

zásuvky mm do:

0301

450

DS0330

450

5517-50

450

5417

450

7957

1000

DZ/DS5321

1000

9301

1000

DA4120

1000

DA4140

1000

DA4160

1000

DA4162

1000

DA4190

1000

The load rating will decrease for drawers over

1m wide. For more information please consult

Accuride’s technical department

No

ś

no

ś

ć b

ę

dzie maleć dla szuflad szerszych ni

ż

1 m. O dalsze informacji prosz

ę

zwrócić si

ę

do

działu technicznego Accuride

Nosnost se sníží pro zásuvky o ší

ř

ce p

ř

es 1 m.

Další informace získáte na technickém odd

ě

lení

společnosti Accuride.