Previous Page  146 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 146 / 194 Next Page
Page Background

140

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

• The bracket kit includes both height and lateral

adjustment to aid door alignment after installation.

• The fascia clips into the support beam and can

be hooked into the open position for access to

the track and fittings.

• The damper cushions and damps the last 40mm

of travel. End stops not required if damper is

used.

• Sada úhelník

ů

začle

ň

uje jak výškové tak postranní

p

ř

izp

ů

sobení na pomoc vyrovnání dve

ř

í po

instalaci.

• Kryt se p

ř

ipne do podp

ů

rného nosníku a m

ů

že být

zatáhnut do otev

ř

ené polohy pro p

ř

ístup k vedení

a vybavení.

• Tlumič zmír

ň

uje a tlumí posledních 40 mm

pojezdu. Koncové zarážky se nevyžadují, pokud

je použit tlumič.

• Zestaw k

ą

towników uwzgl

ę

dnia regulacj

ę

zarówno wysoko

ś

ci, jak i poprzeczn

ą

, aby ułatwić

ustawianie drzwi po instalacji.

• Osłona szyny jest wpinana w belk

ę

wsporcz

ą

i

mo

ż

e być zahaczona w poło

ż

eniu otwartym w

celu dost

ę

pu do szyny i osprz

ę

tu.

• Tłumik amortyzuje i tłumi ostatnie 40 mm wysuwu.

Je

ż

eli jest stosowany tłumik, nie s

ą

potrzebne

zderzaki ko

ń

cowe.

DS0116-CASSRC

kg

x 2

290

x 3

360

DP0116-CASSRC

kg

x 2

180

x 3

240

Notes:

• Fixing recommendations: M6 countersunk screw

• For wall/side mounting only

• For DA0116RC track and recirculating ball

carriage technical specifications and drawings,

see page 105

• For DP0116-ECRC damper technical

specifications and drawings, see page 145

• Distribute weight evenly across carriages. Use at

least 2 carriages per door for stability

• Customer supplies floor guide

• If damper(s) are used, an additional buffer

(supplied by customer) should be used to protect

the bottom of the door/frame. If dampers are not

used, protection buffers will be needed at the top

and bottom of door/frame

• Material: aluminium 6000 series

• †† Lubrication: Castrol Spheerol Grease to NLGI 2

or similar. Apply through holes in carriage/bracket

using a conical grease nozzle. We recommend

re-greasing intervals sufficient to retain a grease

film on the track; the track should not be allowed

to dry out

• Download the installation guide and watch the

video at

www.accuride-europe.com

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub se zápustnou

hlavou M6

• Pouze pro montáž na st

ě

nu/bok

• Technické specifikace a výkresy vedení

DA0116RC a vozíku najdete na stran

ě

105

• Technické specifikace a výkresy tlumiče DP0116-

ECRC najdete na stran

ě

145

• Hmotnost rozložte rovnom

ě

rn

ě

p

ř

es vozíky.

Pro stabilitu použijte nejmén

ě

2 vozíky na dve

ř

e

• Zákazník dodá poskytne značení podlahy

• Pokud je (jsou) použit (použity) tlumič(e), m

ě

l

by být použit dodatečný nárazník (dodaný

zákazníkem) k ochran

ě

spodní části dve

ř

í/rámu.

Pokud nejsou použity tlumiče, ochranné nárazníky

budou pot

ř

eba na horní a spodní části dve

ř

í/

rámu.

• Materiál: hliník

ř

ada 6000

• †† Mazání: Mazací tuk Castrol Spheerol do

NLGI 2 nebo podobný. Naneste skrze otvor ve

vozíku/úhelníku pomocí kuželové trysky na tuk.

Doporučujeme intervaly opakovaného mazání

dostatečné k tomu, aby na vedení z

ů

stávala

tenká vrstva tuku. Vedení by se nem

ě

lo nechat

vyschnout

• Na stránce

www.accuride-europe.com

si stáhn

ě

te

p

ř

íručku k instalaci a podívejte se na video.

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t z łbem

wpuszczanym M6

• Tylko do monta

ż

u do

ś

ciany/bocznego

• Specyfikacje techniczne i rysunki szyny

DA0116RC i wózka obiegowego, patrz strona 105

• Specyfikacje techniczne i rysunki tłumika DA116-

ECRC, patrz strona 145

• Nale

ż

y równomiernie rozło

ż

yć ci

ęż

ar na wózkach.

Dla zapewnienia stabilno

ś

ci zastosować co

najmniej 2 wózki na jedne drzwi

• Klient dostarcza prowadnic

ę

podłogow

ą

• Je

ż

eli s

ą

stosowane tłumiki, do ochrony spodu

drzwi/ramy nale

ż

y zastosować dodatkowy zderzak

(dostarczony przez klienta). Je

ś

li tłumiki nie s

ą

stosowane, zderzaki zabezpieczaj

ą

ce b

ę

d

ą

potrzebne na górze i na dole drzwi/ramy

• Materiał: aluminium (seria 6000)

• †† Smarowanie: Smar Castrol Spheerol do NLGI

2 lub podobny. Nakładać przez otwory w wózku/

k

ą

towniku za pomoc

ą

sto

ż

kowej smarowniczki.

Zalecamy powtarzanie smarowania w odst

ę

pach

wystarczaj

ą

cych do utrzymania warstwy smaru na

bie

ż

ni, nie mo

ż

na pozwalać na jej wyschni

ę

cie

• Pobierz przewodnik instalacji i obejrzyj film na

www.accuride.pl

• Tolerancje wymiarowe - patrz rysunki 2D CAD

Sliding door mounting kit

Zestaw monta

ż

owy do drzwi przesuwnych

Montážní sada pro posuvné dve

ř

e

DA0116-0240RC

DA0116-0360RC

DS0116-BRKTRC

DA0116-SUPPRC

DS0116-ECAPRC