Previous Page  144 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 144 / 194 Next Page
Page Background

138

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Sliding door mounting kit

Zestaw monta

ż

owy do drzwi przesuwnych

Montážní sada pro posuvné dve

ř

e

• Mounting kit for top hung

sliding doors

• Use with DA0116RC track and

recirculating ball carriages

• Maximum door weight 360kg

• For door thicknesses up to

58mm

• Corrosion resistant: suitable

for exterior use with suitable

protection

• Wall/side mounted

• Free running: typically 20N to

move 180 kg door

• Aluminium fascia and end

caps with anodised finish

• Customer cuts track, beam

and fascia to required length

• Optional damper to decelerate

door

• Zestaw monta

ż

owy do drzwi

przesuwnych podwieszonych

• Zastosować szyn

ę

DA0116RC

z wózkami obiegowymi

• Maksymalna masa drzwi 360

kg

• Dla grubo

ś

ci drzwi do 58 mm

• Odporne na korozj

ę

:

z odpowiednim

zabezpieczeniem nadaj

ą

si

ę

do zastosowa

ń

zewn

ę

trznych

• Monta

ż

do

ś

ciany/boczny

• Swobodny przesuw: do

przesuni

ę

cia drzwi o masie

180 kg typowo wystarczy siła

20 N

• Osłona szyny i za

ś

lepki z

anodyzowanego aluminium

• Klient docina szyn

ę

, belk

ę

i

osłon

ę

na wymagan

ą

długo

ś

ć

• Opcjonalny tłumik do

spowolnienia drzwi

• Montážní sada pro svrchu

zav

ě

šené posuvné dve

ř

e

• Použijte s dráhou DA0116RC a

vozíky s ob

ě

hovými kuličkami

• Maximální hmotnost dve

ř

í

360 kg

• Pro tlouš

ť

ky dve

ř

í až 58 mm

• Korozivzdorná: vhodná pro

externí použití s vhodnou

ochranou

• Montáž na st

ě

nu/bok

• Volné výsuvy: typicky 20 N k

posuvu 180kg dve

ř

í

• Hliníkový kryt a koncové víčko

s eloxovaným povrchem

• Zákazník p

ř

i

ř

ízne dráhu,

nosník a kryt na požadovanou

délku

• Volitelný tlumič ke zpomalení

dve

ř

í

100,000m

DA0116-ECAPRC

DS0116-BRKTRC

DA0116-FASCRC

DA0116-SUPPRC

125.0

70.7

52.7

114.8

53.3

5.3

5.3

3.6m

2.4m

121.7mm

Ø3.5mm

Ø3.5mm

2.4m

76.9mm

67.0mm

3.6m

54.8

C

L

C

L

188.0

15.0

15.0

55.0

55.0

C

L

40.0

160.0