Previous Page  131 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 131 / 194 Next Page
Page Background

125

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DA4190

Notes:

• The load rating is based on 600mm slides

mounted 1m apart. These slides are suitable for

wider applications – please consult with Accuride

• * The mechanism has been slam tested for

10,000 cycles with 35kg and then an additional

2,000 cycles with 65kg. However, operator safety

is important and maximum loads will be limited by

health and safety manual handling guidelines

• Fixing recommendation: M8 countersunk screw

• For Unistrut channel installations using channel

nuts (not supplied). Please ask about fixings for

alternative installations

• The customer can cut the track to the required

length and drill new fixing holes

• Material: Slide members – aluminium 6000

series, housing – glass filled nylon with

Polyurethane roller

• Locking handle kit, see page 147

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Uwagi:

• No

ś

no

ś

ć dotyczy prowadnic 600 mm

zamontowanych w odst

ę

pach 1 m. Te prowadnice

nadaj

ą

si

ę

do szerszych zastosowa

ń

– prosimy

zwrócić si

ę

do Accuride

• * Mechanizm został poddany testom

zatrzaskiwania 10.000 razy przy obci

ąż

eniu

35 kg, a nast

ę

pnie dodatkowo 2000 razy z 65 kg.

Jednak

ż

e z uwagi na znaczenie bezpiecze

ń

stwa

operatorów wytyczne BHP ogranicz

ą

maksymalne

obci

ąż

enia

• Zalecenie dot. zamocowania: Wkr

ę

ty ze łbem

wpuszczanym M8

• Dla kanałów Unistrut z u

ż

yciem nakr

ę

tek

rombowych (nie s

ą

w zestawie). Prosimy zapytać

o mocowania dla alternatywnych instalacji

• Klient mo

ż

e przyci

ą

ć bie

ż

ni

ę

do wymaganej

długo

ś

ci i wywiercić nowe otwory mocuj

ą

ce

• Materiał: Elementy prowadnic – aluminium seria

6000, obudowa – nylon wypełniony szkłem, wałek

z

ż

ywicy poliuretanowej

• Zestaw uchwytu z blokad

ą

, patrz strona 147

• Tolerancje wymiarów zawieraj

ą

rysunki 2D CAD

Poznámky:

• Nosnost je založena na 600mm výsuvech

montovaných 1 m od sebe. Tyto výsuvy jsou

vhodné pro širokou škálu aplikací – pora

ď

te se

prosím se společností Accuride

• *Mechanismus byl testován p

ř

ibouchnutím na

10000 cykl

ů

se zát

ě

ží 35 kg a poté na dalších

2000 cykl

ů

se zát

ě

ží 65 kg. Avšak bezpečnost

operátora je d

ů

ležitá a maximální zát

ě

že budou

omezovat pokyny k manipulaci v p

ř

íručce ke

zdraví a bezpečnosti

• Doporučené uchycení: M8 šroub se

zápustnou hlavou

• Pro instalace kanál

ů

Unistrut s využitím

kanálových matic (nejsou součástí dodávky).

Pro alternativní instalace prosím požádejte o

informace o uchycení

• Zákazník m

ů

že p

ř

i

ř

íznout kolejnicu na

požadovanou délku a vyvrtat nové montážní otvory

• Materiál: díly výsuvu – hliník 6000

ř

ada, pláš

ť

nylon pln

ě

ný sklem s polyuretanovým válečkem

• Sada madla se zajišt

ě

ním, viz strana 147

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

DA4190

SL (mm)

W (kg)

DA4190-0060-4

600

2.53

DA4190-0100-4

1000

3.20