Previous Page  129 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 129 / 194 Next Page
Page Background

123

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Slide and tilt system

System wysuwania z przechyleniem

Výsuvný a výklopný system

The system is easy to fit and fully

adjustable with the drawer in place.

The tilt can also be varied by the

installer depending on the height of

the drawer.

Side rollers, which act as buffers for

the drawer, can be adjusted via cams

at the front, even with the drawer

in place. This is a much improved

feature that will help installers fit

the drawer quickly and neatly. Side

dampers soften the drop and the

distinctive red rollers guide the drawer

open and closed.

System jest łatwy w monta

ż

u i

umo

ż

liwia pełn

ą

regulacj

ę

przy

zamontowanej szufladzie. Stopie

ń

przechylania mo

ż

e być zmieniany

przez montera w zale

ż

no

ś

ci od

wysoko

ś

ci szuflady.

Rolki boczne działaj

ą

ce jako zderzaki

szuflady mog

ą

być regulowane przy

pomocy krzywek w przedniej cz

ęś

ci,

nawet przy zamontowanej szufladzie.

To jest znacznie udoskonalona funkcja

umo

ż

liwiaj

ą

ca monterom szybki i

dokładny monta

ż

szuflad. Boczne

amortyzatory łagodz

ą

efekt opadania,

a charakterystyczne czerwone

rolki prowadz

ą

szuflad

ę

podczas

otwierania i zamykania.

Systém se snadno instaluje a lze jej

pln

ě

p

ř

izp

ů

sobit se zásuvkou na míst

ě

.

Montér m

ů

že také zm

ě

nit naklopení v

závislosti na výšce zásuvky.

Boční válečky, které fungují jako

tlumiče zásuvky, lze p

ř

izp

ů

sobit

prost

ř

ednictvím vaček na p

ř

ední

stran

ě

, dokonce i se zásuvkou na

míst

ě

. Tento velmi zdokonalený prvek

pom

ů

že montér

ů

m instalovat zásuvku

rychle a úhledn

ě

. Boční tlumiče tlumí

pokles a výrazné červené válečky

navád

ě

jí zásuvku do vysunuté a

zasunuté polohy.