Previous Page  127 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 127 / 194 Next Page
Page Background

121

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

1432

Optional kit ordering codes:

81020590 – hinge carrier strip kit comprises:

• 2 x hinge carrier strips, black

• 3 x connector clips, stainless steel

• assembly hardware

Order 2 x 81020590 for 2 doors 915-1422mm tall

Order 3 x 81020590 for 2 doors 1423-2000mm tall

Order 4 x 81020590 for 2 doors 2001-2300mm tall

Kódy pro objednávání

volitelných sad:

81020590 – sada podp

ě

r pro záv

ě

sy obsahujet:

• 2 x podp

ě

ry pro záv

ě

sy

• 3 x p

ř

ipojovací svorky, nerezová ocel

• Spojovací materiál

Objednejte 2 x 81020590 pro 2 dve

ř

e 915

– o výšce 1422 mm

Objednejte 3 x 81020590 pro 2 dve

ř

e 1423

– o výšce 2000 mm

Objednejte 4 x 81020590 pro 2 dve

ř

e 2001

– o výšce 2300 mm

Opcjonalne kody do zamawiania

zestawów:

81020590 – zestaw listw ł

ą

cz

ą

cych zawiera:

• 2 x listwy ł

ą

cz

ą

ce

• 3 x ł

ą

czniki, stal nierdzewna

• Elementy zł

ą

czne

Zamówić 2 x 81020590 dla 2 drzwi o wysoko

ś

ci

915 – 1422 mm

Zamówić 3 x 81020590 dla 2 drzwi o wysoko

ś

ci

1423 – 2000 mm

Zamówić 4 x 81020590 dla 2 drzwi o wysoko

ś

ci

2001 – 2300 mm

Hinge kits:

81020690 – 35mm hinge kit for inset doors

19.0-20.6mm comprises:

• 2 x 35mm Salice black clip-on hinge

• 2 x 3mm mounting base plate

• 2 x 3mm hinge base spacer

• assembly hardware and Accuride logo cap

81020790 – 40mm hinge kit for overlay doors

19.0mm maximum comprises:

• 2 x 40mm Salice Zinc clip-on hinge

• 2 x 0mm mounting base plate

• 2 x 3mm hinge base spacer

• assembly hardware and Accuride logo cap

81020890 – 40mm hinge kit for thick inset doors

20.6-31.8mm comprises:

• 2 x 40mm Salice Zinc clip-on hinge

• 2 x 3mm mounting base plate

• 2 x 3mm hinge base spacer

• assembly hardware and Accuride logo cap

Zestawy zawiasów:

81020690 – zestaw zawiasów 35 mm do drzwi

wpuszczanych 19,0 – 20,6 mm zawiera:

• 2 x 35 mm czarny zawias wpinany Salice

• 2 x 3 mm prowadnik zawiasu

• 2 x 3 mm element dystansowy zawiasu

• Elementy zł

ą

czne i pokrywa z logo Accuride

81020790 – zestaw zawiasów 40 mm do drzwi

nakładanych maksimum 19,0 mm zawiera:

• 2 x 40 mm cynkowany zawias wpinany Salice

• 2 x 0 mm prowadnik zawiasu

• 2 x 3 mm element dystansowy zawiasu

• Elementy zł

ą

czne i pokrywa z logo Accuride

81020890 – zestaw zawiasów 40 mm do grubych

drzwi wpuszczanych 20,6-31,8 mm zawiera:

• 2 x 40 mm cynkowany zawias wpinany Salice

• 2 x 3 mm prowadnik zawiasu

• 2 x 3 mm element dystansowy zawiasu

• Elementy zł

ą

czne i pokrywa z logo Accuride

Sady záv

ě

s

ů

:

81020690 – sada 35mm záv

ě

s

ů

pro vložené dve

ř

e

19,0 – 20,6 mm obsahuje:

• 2 x 35 mm černý p

ř

ipínací záv

ě

s Salice

• 2 x 3 mm montážní podložka

• 2 x 3 mm distanční vložka pro záv

ě

s

• Spojovací materiál a krytka záv

ě

su

s logem Accuride

81020790 – sada 40mm záv

ě

s

ů

pro naložené dve

ř

e,

max. 19,0 mm obsahuje:

• 2 x 40 mm zinkový p

ř

ipínací záv

ě

s Salice

• 2 x 0 mm montážní podložka

• 2 x 3 mm distanční vložka pro záv

ě

s

• Spojovací materiál a krytka záv

ě

su

s logem Accuride

81020890 – sada 40mm záv

ě

s

ů

pro vložené dve

ř

e

20,6 – 31,8 mm obsahuje:

• 2 x 40 mm zinkový p

ř

ipínací záv

ě

s Salice

• 2 x 3 mm montážní podložka

• 2 x 3 mm distanční vložka pro záv

ě

s

• Spojovací materiál a krytka záv

ě

su

s logem Accuride

Notes:

• Wood thickness should be 19-32mm

• Door widths 255-660mm, door heights

915-2300mm

• Vertical mounting only

• Hinges ordered separately

• Hinge carrier strip kit ordered separately

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Uwagi:

• Grubo

ś

ć drewna powinna wynosić 19 – 32 mm

• Szeroko

ś

ci drzwi 255-660 mm, wysoko

ś

ci drzwi

915-2300 mm

• Stosować wył

ą

cznie dla monta

ż

u do boku

(pionowego)

• Zawiasy nale

ż

y zamówić osobno

• Zestaw listw ł

ą

cz

ą

cych zamawiany oddzielnie

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

Poznámky:

• Tlouš

ť

ka d

ř

eva by m

ě

la být 19 – 32 mm

• Ší

ř

ky dve

ř

í 255-660 mm, výšky dve

ř

í

915 – 2300 mm

• Použijte pouze pro boční (svislou) montáž

• Záv

ě

sy se objednávají samostatn

ě

• Sada podp

ě

r pro záv

ě

sy se objednává

samostatn

ě

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech