Previous Page  122 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 122 / 194 Next Page
Page Background

116

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Notes:

• Doors 1100mm high x 610mm wide (maximum)

• Wood thickness should be 16-32mm

• Hinges, base plates and follower strip

not supplied

• Follower strip must be used (not supplied).

Oak or hard maple recommended

• Refer to hinge table on page 122

• Fixing recommendation: 4mm wood screw

(supplied)/6mm Euro screw

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Maximální výška dve

ř

í 1100 mm x 610 mm

ší

ř

ka dve

ř

í

• Tlouš

ť

ka d

ř

eva by m

ě

la být 16 – 32 mm

• Záv

ě

sy, montážní podložky a p

ř

íčná podp

ě

ra

nejsou součástí dodávky

• Je nutné použít p

ř

íčnou podp

ě

ru (není součástí

dodávky). Doporučujeme dubové nebo tvrdé

javorové d

ř

evo

• Viz tabulka záv

ě

s

ů

na stran

ě

122

• Doporučení k uchycení: vrut do d

ř

eva

4 mm/6 mm šroub Euro

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD ýkresech

Uwagi:

• Maksymalna wysoko

ś

ć drzwi 1100 mm x

szeroko

ś

ci drzwi 610 mm

• Grubo

ś

ć drewna powinna wynosić 16 – 32 mm

• Dostawa nie obejmuje zawiasów, prowadników i

ł

ą

czników poprzecznych

• Konieczne jest zastosowanie ł

ą

cznika

poprzecznego (niedostarczany). Zalecane

drewno d

ę

bowe lub twarde drewno klonowe

• Patrz tabela zawiasów na str. 122

• Zalecenia dt. mocowania: wkr

ę

t do drewna

4 mm/ wkr

ę

t euro 6 mm

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

1234

Pocket door slide

• Maximum door weight 14kg

• Installs in 3 easy steps

• Vertical or horizontal use

Prowadnicy do drzwi chowanych

• Maksymalna wysoko

ś

ć drzwi

14 kg

• Instalacja w 3 łatwych krokach

• Monta

ż

pionowy lub poziomy

Vedení pro otočné zásuvné dve

ř

e

• Maximální hmotnost dve

ř

í

14 kg

• Instalace ve 3 snadných

krocích

• Svislá nebo vodorovná montáž

80,000

17.6

7

76

51

34 REF.

17.5

32

41 REF

13

44

10

75

4.6 x 5.3 (2x)

4.6 x 9.5 (2x)

Ø6.3 (8x)

13

25

10

19

Ø4.6 (2x)

TR

128

33

1

A

B

SL

57

Ø4.5 TYP.

16.3

2.2

5.1

15.2

45.7

150

11.7

1234

mm

kg

SL

TR

A

B

W

DB1234-0035-2

354

239

-

224

1.03

DB1234-0040-2

405

289

-

320

1.09

DB1234-0045-2

456

340

-

352

1.15

DB1234-0050-2

506

391

-

416

1.22

DB1234-0055-2

557

442

352

480

1.27

DB1234-0060-2

608

493

352

480

1.35