Previous Page  117 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 117 / 194 Next Page
Page Background

111

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

1319

4

12.5

70

Ø35

TR

700 max.

D

SL

Notes:

• Wood thickness should be 16-20mm

• Maximum door height 700mm

• Hinges, base plates and follower strip

not supplied

• Follower strip must be used (not supplied).

Oak or hard maple recommended

• Refer to hinge table on page 122

• Fixing recommendation: 4mm wood screw

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Tlouš

ť

ka d

ř

eva by m

ě

la být 16 – 20 mm

• Maximální výška dve

ř

í 700 mm

• Záv

ě

sy, montážní podložky a p

ř

íčná podp

ě

ra

nejsou součástí dodávky

• Je nutné použít p

ř

íčnou podp

ě

ru (není součástí

dodávky). Doporučujeme dubové nebo tvrdé

javorové d

ř

evo

• Viz tabulka záv

ě

s

ů

na stran

ě

122

• Doporučení k uchycení: vrut do d

ř

eva 4 mm

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Grubo

ś

ć drewna powinna wynosić 16 – 20 mm

• Maksymalna wysoko

ś

ć drzwi 700 mm

• Dostawa nie obejmuje zawiasów, prowadników

i ł

ą

czników poprzecznych

• Konieczne jest zastosowanie ł

ą

cznika

poprzecznego (niedostarczany). Zalecane

drewno d

ę

bowe lub twarde drewno klonowe

• Patrz tabela zawiasów na str. 122

• Zalecenia dt. mocowania: wkr

ę

t do drewna 4 mm

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD