Previous Page  110 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 110 / 194 Next Page
Page Background

104

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DA0115RC/RCH

Notes:

• Fixing recommendation: M4 countersunk screw/

4mm countersunk wood screw

• Fix the track as recommended on a rigid and

level surface

• Care must be taken while sliding the cassette

into the track †

• Infinite track lengths possible. Butt tracks end to

end and align the centre lines

• For permanent pinned connection (3mm pins not

supplied), use drilling jig (sold separately)

• See illustrations for mounting options and

load ratings

• Material: track – aluminium 6000 series,

carriage – stainless steel and nylon

• Soft close mechanism, see page 144

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub se zápustnou

hlavou M4/4 mm se zápustnou vrut

• Lištu dle doporučení upevn

ě

te na tuhý a

vodorovný povrchch

• P

ř

i zasouvání vozíku do lišty je t

ř

eba postupovat

opatrn

ě

• Je možná nekonečná délka lišty. Vyrovnejte

konce lišt a vyrovnejte osy

• Pro trvalé kolíkové zapojení (3 mm kolíky nejsou

součástí dodávky) použijte vrtací šablonu

(prodává se samostatn

ě

)

• Možnosti montáže a nosnosti – viz ilustrace

• Materiál: lišta – hliník,

ř

ada 6000, vozík – nerezová

ocel a nylon

• Mechanismus samozasunutí s tlumením,

viz strana 144

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t z

łbem wpuszczanym M4/Wkr

ę

t z łbem

wpuszczanym 4 mm

• Zamocować szyn

ę

zgodnie z zaleceniami na

sztywnej i płaskiej powierzchni

• Nale

ż

y uwa

ż

ać podczas wsuwania wózka

do szyny †

• Mo

ż

liwe nieograniczone długo

ś

ci szyn. Poł

ą

czyć

szyny doczołowo koniec do ko

ń

ca i wyosiować

• Do wykonania trwałego poł

ą

czenia kołkowanego

(kołki 3 mm niedostarczane) u

ż

yć szablonu

wiertarskiego (dost

ę

pne osobno)

• Opcje monta

ż

u i no

ś

no

ś

ci patrz ilustracje

• Materiał: Szyna – aluminium seria 6000, wózek

– stal nierdzewna i nylon

• Mechanizm mi

ę

kkiego domykania, patrz str 144

Notes:

• Distribute weight evenly across carriage(s)

• Due to the extensive variety of applications

and possible orientations, we recommend

that customers test this product to their

specific requirements

• Not recommended for high torque applications

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Hmotnost rozložte rovnom

ě

rn

ě

p

ř

es Vozík(y)

• Z d

ů

vodu rozsáhlé škály aplikací a možných

orientací doporučujeme, aby zákazník tento

produkt vyzkoušel podle jeho specifických

požadavk

ů

• Nedoporučujeme pro aplikace s vysokým

ohybovým momentem

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Rozło

ż

yć ci

ęż

ar równo na całym wózku/wózkach

• Z uwagi na szeroki wachlarz zastosowa

ń

i

mo

ż

liwych konfiguracji zalecamy, aby klienci

sprawdzali ten wyrób zgodnie ze swoimi

konkretnymi wymaganiami

• Niezalecane dla zastosowa

ń

z wysokim

momentem gn

ą

cym

• Tolerancje wymiarowe - patrz rysunki 2D CAD

DS0115-CASSRC

kg

x 1

50

x 2

90

x 3

130

DS0115-CASSRC

kg

x 1

30

x 2

55

x 3

70

DS0115-CASSRC

kg

x 1

40

x 2

70

x 3

90

DP0115-CASSRC

kg

x 1

30

x 2

54

x 3

75

DP0115-CASSRC

kg

x 1

18

x 2

32

x 3

42

DP0115-CASSRC

kg

x 1

24

x 2

42

x 3

54

Mounting options and load ratings

No

ś

no

ś

ci i opcje monta

ż

u

Možnosti montáže a nosnosti

Distance tested: 80,000m

Dystans testowy: 80 000 m

Zkoušená vzdálenost: 80 000 m