Previous Page  106 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 106 / 194 Next Page
Page Background

100

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

0115RS

• Load rating up to 60kg

• Retainer synchronization

• Precise linear motion through

the full travel

• Moving member fully

supported on ball bearings at

all times

• Slides sold singly

• No

ś

no

ś

ć do 60 kg

• Synchronizacja koszyka

• Precyzyjny ruch liniowy na

całym dystansie

• Profil ruchomy w pełni wsparty

na ło

ż

yskach kulkowych przez

cały czas

• Prowadnice sprzedawane

pojedynczo

• Nosnost až 60 kg

• Synchronizace klecí

• P

ř

esný lineární pohyb p

ř

es celý

pojezd

• Pohyblivý díl je nep

ř

etržit

ě

podep

ř

en na kuličkových

ložiscích

• Výsuvy se prodávají jednotliv

ě

10,000

11 REF

35.3

8.0