Previous Page  3 / 204 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 204 Next Page
Page Background

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

1

01/15

INTRODUCTION

2

Product index

5

Product options

7

Part number index

8

Technical information

10

Product datasheets

Light duty slides up to 50kg

13

Medium duty slides, 51-99kg

43

Heavy duty slides, 100kg+

63

Linear motion slides

93

Pocket door slides

103

Electronic locking products

117

Slide & tilt system

123

Mounting kits and accessories

127

Filing frame

149

Media hardware

155

How to select a slide

169

Environment

181

Limited lifetime guarantee

184

ÚVOD

4

Rejst

ř

ík produkt

ů

5

Varianty produkt

ů

7

Rejst

ř

ík čísel díl

ů

8

Technické informace

12

Datové formulá

ř

e produkt

ů

Výsuvy pro malé zatížení do 50 kg

13

Výsuvy pro st

ř

ední zatížení, 51-99 kg

43

Výsuvy pro velké zatížení, 100 kg +

63

Lineární vodicí lišty

93

Vedení pro otočné zásuvné dve

ř

e

103

Elektronické zámky

117

Výsuvný a výklopný systém

123

Montážní sady a p

ř

íslušenství

127

Záv

ě

sný kancelá

ř

ský rám

149

Kování pro multimédia

155

Jak zvolit výsuv

177

Životní prost

ř

edí

183

Omezená záruka na dobu životnosti

186

WPROWADZENIE

3

Indeks produktów

5

Opcje produktów

7

Indeks numerów cz

ęś

ci

8

Dane techniczne

11

Karty danych produktów

Prowadnice do niewielkich obci

ąż

e

ń

do 50 kg

13

Prowadnice do

ś

rednich obci

ąż

e

ń

, 51-99 kg

43

Prowadnice do du

ż

ych obci

ąż

e

ń

, 100 kg +

63

Prowadnice liniowe

93

Prowadnice do drzwi chowanych

103

Zamki elektroniczne

117

System wysuwania z przechyleniem

123

Zestawy i akcesoria monta

ż

owe

127

Rama kartotekowa

149

Akcesoria do multimediów

155

Jak wybrać prowadnic

ę

173

Ś

rodowisko

182

Ograniczona do

ż

ywotnia gwarancja

185

Spis tre

ś

ci

Obsah

Contents