Previous Page  179 / 204 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 179 / 204 Next Page
Page Background

163

01/15

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Articulating keyboard arms

Przegubowe ramiona do klawiatur

Kloubová ramena pro klávesnice

• Arms are supported on a track

mounted on the underside of

the desk

• All arms have tilt and height

adjustment and swivel 360º

• Mousing surface is always in-

line to reduce over reaching

• Mousing surface can be

positioned left or right

• Palm rest included with all

trays and clamps

• Operating instructions affixed

to arm

• Ramiona osadzone s

ą

w szynie

prowadz

ą

cej zamontowanej na

spodniej stronie blatu

• Wszystkie ramiona maj

ą

regulacj

ę

nachylenia i

wysoko

ś

ci oraz obrót o 360º

• Podkładka pod mysz jest

zawsze obok, aby daleko nie

si

ę

gać

• Podkładka pod mysz mo

ż

e

być umieszczona z lewej lub

z prawej strony

• Podpórka pod nadgarstek we

wszystkich rodzajach półek

i zacisków

• Instrukcje monta

ż

u

umieszczone na ramieniu

• Ramena jsou uloženy ve

vodící lištu namontované na

spodní stran

ě

stolu

• U všech ramen lze nastavit

naklopení a výšku a otáčejí se

o 360º

• Podložka pro myš ke snížení

nadm

ě

rného natahování

• Podložku pro myš lze umístit

vlevo nebo vpravo

• Op

ě

rka rukou je p

ř

iložena ke

všem výsuv

ů

m a držák

ů

m

• Návod k obsluze je p

ř

ipevn

ě

n

k ramenu

ASET-007

• Black arm with

keyboard clamp

• Knob releases and locks

height and tilt

• Tilt adjustment: ±15º

• Height adjustment:

up 0mm, down 146mm

• Track length: 451mm

(455mm installed)

• Foam palm rest

• Weight per unit: 4.99kg

• Order code: EGASET-007BK

ASET-007

• Czarne rami

ę

z zaciskiem do

klawiatury

• Gałka zwalnia i blokuje

wysoko

ś

ć i nachylenie

• Regulacja nachylenia: ±15º

• Regulacja wysoko

ś

ci: w gór

ę

0

mm, w dół 146 mm

• Długo

ś

ć szyny prowadz

ą

cej:

451 mm (zainstalowana

455 mm)

• Piankowa podpórka pod

nadgarstek

• Masa zespołu: 4,99 kg

• Kod zamówienia:

EGASET-007BK

ASET-007

• Černé rameno s držákem

pro klávesnici

• Knoflíkem se uvol

ň

uje a

blokuje výška a naklopení

• P

ř

izp

ů

sobení naklopení: ± 15º

• P

ř

izp

ů

sobení výšky: nahoru

0 mm, dol

ů

146 mm

• Délka vodící lišty: 451 mm

(instalovaná 455 mm)

• Op

ě

rka rukou z p

ě

ny

• Hmotnost na jednotku: 4,99 kg

• Kód pro objednávání:

EGASET-007BK

ASET-017

• Silver arm with graphite

grey Phenolic two-piece

tray with swivel mounted

mouse surface

• Suitable for sit-stand

applications

• Intuitive height adjustment

• Tilt adjustment: +10/-20º

• Height adjustment:

up 178mm

down 137mm

• Track length: 584mm

(588mm installed)

• Clip on gel palm rest

• Gel mouse surface

• Detachable mouse retainer

• Weight per unit: 6.96kg

• Order code: EGASET-017BK

ASET-017

• Srebrne rami

ę

z szarografitow

ą

dwucz

ęś

ciow

ą

półk

ą

z

fenoplastu z montowan

ą

obrotowo podstawk

ą

pod mysz

• Nadaje si

ę

do zastosowa

ń

siedz

ą

co-stoj

ą

cych

• Intuicyjna regulacja wysoko

ś

ci

• Regulacja nachylenia:

+10/-20º

• Regulacja wysoko

ś

ci: w gór

ę

178 mm, w dół 137 mm

• Długo

ś

ć szyny prowadz

ą

cej:

584 mm (zainstalowana

588 mm)

• Wpinana

ż

elowa podpórka

pod nadgarstek

Ż

elowa podstawka pod mysz

• Rozł

ą

czny ustalacz myszy

• Masa zespołu: 6,96 kg

• Kod zamówienia:

EGASET-017BK

ASET-017

• St

ř

íbrné rameno s grafitovým

šedým fenolickým výsuvem

ze dvou částí s otočn

ě

namontovanou gélovou

podložkou pod myš

• Vhodné pro aplikace sezení

a stoje

• Intuitivní p

ř

izp

ů

sobení výšky

• P

ř

izp

ů

sobení naklopení:

+10/-20º

• P

ř

izp

ů

sobení výšky: nahoru

178 mm, dol

ů

137 mm

• Délka vodící lišty: 584 mm

(instalovaná 588 mm)

• P

ř

ipínací op

ě

rka rukou z gelu

• Gelova podložka pro myš

• Odepínací p

ř

íchytka myši

• Hmotnost na jednotku: 6,96 kg

• Kód pro objednávání:

EGASET-017BK