Previous Page  154 / 204 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 154 / 204 Next Page
Page Background

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

138.2

06/15

Notes:

• Fixing recommendation: M6

• Recycling bracket required to re-set damper (not

required if used with door mounting kit)

• DA0116RC track and recirculating ball carriage,

see page 102.1

• Sliding door mounting hardware, see page 137.1

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: M6

• Úhelník k op

ě

tnému použití je pot

ř

eba k

opakovanému nastavení tlumiče (není pot

ř

eba,

pokud se používá se sadou k montáži dve

ř

í)

• Technické specifikace a výkresy vedení

DA0116RC a vozíku najdete na stran

ě

102.1

• Sada k montáži dve

ř

í, viz strana 137.1

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: M6

• K

ą

townik uruchamiaj

ą

cy tłumik wymagany do

ponownego uruchomienia tłumika (niewymagany,

je

ś

li jest stosowany zestaw do monta

ż

u drzwi)

• Specyfikacje techniczne i rysunki szyny

DA0116RC i wózka obiegowego, patrz

strona 102.1

• Zestaw do monta

ż

u drzwi, patrz strona 137.1

• Tolerancje wymiarowe - patrz rysunki 2D CAD

DS0116-BRKT01RC

DP0116-ECRC